Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024)
Nhìn lại công tác tổ chức - xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Trảng Bom
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ huyện Trảng Bom đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị rộng khắp từ huyện đến cơ sở. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
     Đảng bộ huyện Trảng Bom hiện có trên 3800 đảng viên sinh hoạt tại 42 tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm kỳ qua các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ huyện thường xuyên tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng gắn với củng cố kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị. Bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền đoàn thể từ huyện đến cơ sở được sắp xếp lại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Qua đó đã phát huy năng lực và ngày càng nâng cao được chất lượng hoạt động. Triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; phát huy được sự kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức cơ sở Đảng với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Một số cấp ủy trì trệ, yếu kém hoặc chỉ hoàn thành nhiệm vụ được kịp thời củng cố, kiện toàn. Các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; Đặc biệt đã chú trọng nâng cao vai trò, vị trí của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ sở; khắc phục kịp thời những biểu hiện xa rời hoặc vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng nhằm bảo đảm sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng ngay từ chi bộ Đảng. Làm tốt công tác củng cố và phát triển tổ chức Đảng, nhất là ở địa bàn khu dân cư, vùng đồng bào tôn giáo, trong các danh nghiệp ngoài quốc doanh. Triển khai đề tài nghiên cứu khoa học “Nâng cao chất lượng lãnh đạo chính trị của tổ chức cơ sở Đảng trong vùng đồng bào theo đạo thiên chúa ở tỉnh Đồng Nai”, đề tài “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở Đảng xã, phường, thị trấn” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết qủa Đảng bộ các xã có đồng bào theo đạo Thiên chúa thực hiện tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác tư tưởng, vận động quần chúng giáo dân, xây dựng cơ sở chính trị vùng giáo và phát triển đảng viên là người có đạo.
HOI NGHI BCH DANG BO KHOA II_01.png 
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II

    Thực hiện hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Đồng Nai về “xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức một số loại hình của tổ chức cơ sở Đảng” đã giải thể 34 chi bộ cơ sở để thành lập 7 Đảng bộ cơ sở ở các khối cơ quan, doanh nghiệp; Nâng 1 chi bộ cơ sở có đủ điều kiện lên thành Đảng bộ cơ sở. Đến nay toàn Đảng bộ huyện có 42 chi bộ, Đảng bộ cơ sở (giảm 25 tổ chức cơ sở Đảng so với đầu nhiệm kỳ), gồm 17 Đảng bộ xã, thị trấn; 13 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp và 12 chi bộ cơ sở khối cơ quan, doanh nghiệp, Trường học với 3809 đảng viên (tăng 45,7% so với đầu nhiệm kỳ). Công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được chú trọng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp công nhân lao động, đã thành lập được 17 tổ chức Đảng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; kết nạp 220 đảng viên mới trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và thực chất, không chạy theo thành tích. Số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm cơ bản đạt Nghị quyết đề ra, không có cơ sở Đảng yếu kém kéo dài; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90% (vượt 10% so với Nghị quyết). Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công cán bộ, chuyên viên các Ban Đảng Huyện ủy trực tiếp dự sinh hoạt thường kỳ của các chi Đảng bộ cơ sở để hướng dẫn về nội dung sinh hoạt, các chi bộ đã bám sát tình hình thực tế, có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết chuyên đề để thực hiện những vấn đề trọng tâm, làm cho tổ chức Đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện ở cơ sở; chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên.​

BO NHIEM CAN BO LANH DAO.png 

Trao Quyết định bổ nhiệm cán bô lãnh đạo quản lý

   Công tác cán bộ được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá; Qua đó, Huyện ủy Trảng Bom đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ để triển khai thực hiện. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng, thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đi đôi với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ; kịp thời nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của cấp trên về công tác cán bộ; xây dựng, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ cũng như hệ thống chính trị của huyện. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện có nề nếp, bảo đảm đánh giá sát, đúng thực chất năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của cán bộ; trong đó chú trọng đánh giá cán bộ trước khi được đề bạt, bổ nhiệm; hàng năm tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy trình dân chủ, nghiêm túc. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện tốt đảm bảo về số lượng, chất lượng, quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ gắn với thường xuyên điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để nâng cao tính khả thi. Trên cơ sở quy hoạch, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, chủ động nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ mới. Qua 5 năm đã có trên 18.400 lượt cán bộ công chức được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay có 98,88% cán bộ đương chức và cán bộ trong diện quy hoạch trưởng, phó phòng cấp huyện có trình độ Đại học chuyên môn; tăng 12,82% so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó có trình độ Cao cấp lý luận chính trị chiếm 57,22%; tăng 3,12% so với đầu nhiệm kỳ. 80,97% cán bộ chuyên trách và 100% công chức cấp xã đạt chuẩn về lý luận chính trị và chuyên môn theo quy định. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện luân chuyển 15 cán bộ, điều động 16 đồng chí, bổ nhiệm 59 đồng chí cho các chức danh lãnh đạo các phòng ban của huyện và lãnh đạo chủ chốt các xã, thị trấn. Việc bố trí, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ tuân thủ quy hoạch, đảm bảo quy trình, thủ tục quy định, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; cán bộ được luân chuyển đa số đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích lũy được kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, từng bước trưởng thành, tạo được nguồn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện. Từng bước triển khai thực hiện chủ trương “nhất thể hóa” chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn. Qua thực hiện cho thấy bộ máy chính quyền tinh gọn hơn, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền có sự gắn kết chặt chẽ, khắc phục được tình trạng bạo biện, làm thay hay buông lỏng lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

    Ngoài ra, công tác đảng viên được quan tâm thực hiện, các mặt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện, phân công nhiệm vụ cho đảng viên có nhiều chuyển biến. Đảng viên khối cơ quan đã thực hiện tốt Quy định 76 của Bộ Chính trị trong việc giữ mối liên hệ với cấp ủy và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Tỷ lệ đảng viên ở các tổ chức cơ sở Đảng khối xã, thị trấn được phân công nhiệm vụ đạt trên 97%. Định kỳ Huyện ủy tổ chức hội nghị gặp mặt đảng viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và hội nghị đảng viên là người có đạo công giáo để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất của đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó nghiên cứu tiếp thu các ý kiến để lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng tốt hơn. Công tác phát triển đảng ngày càng được đặc biệt quan tâm, nhiệm kỳ qua đã phát triển được 1254 đảng viên mới, nâng tỷ lệ đảng viên mới kết nạp hàng năm đạt 7,54 – 9,13% so với tổng số đảng viên cuối năm trước. Chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng lên; đảng viên mới là nữ, người có đạo, công nhân lao động ngày càng tăng; đại đa số đảng viên mới kết nạp phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu. Qua đó đã góp phần quan trọng đối vói việc xây dựng, phát triển các tổ chức Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ các ngành, các xã, thị trấn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ  được triển khai thực hiện đúng theo Quy định 57 của Bộ Chính trị khóa X; kịp thời xem xét, xác minh, làm rõ  những trường hợp liên quan. Đồng thời sử dụng, quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị đảm bảo đúng quy định.

   Qua 5 năm nhìn lại, công tác tổ chức, xây dựng Đảng của huyện nhà đã đạt những kết quả; qua đó đã khẳng định được sức mạnh của sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, thể hiện tinh thần và quyết tâm chính trị, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từng bước huyện Trảng Bom phát triển toàn diện bền vững. Từ những thành tựu đã đạt được, với truyền thống tự hào của địa phương và những kinh nghiệm đã tích luỹ trong quá trình hình thành từ khó khăn gian khổ đi lên, từ sự nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, Đảng bộ và nhân dân huyện Trảng Bom có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng sẽ tiếp tục nắm bắt được những thời cơ, thuận lợi mới; đoàn kết chung sức giải quyết những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, tập trung đưa huyện nhà trở thành một huyện có nền kinh tế phát triển của tỉnh Đồng Nai./.

 ​Phan Trí 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.