Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024)
QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Minh (Lần đầu)

CHỦ TỊCH Ủ​Y BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật Khiếu nại;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét đơn khiếu nại ký đề ngày 01/8/2022  của ông Nguyễn Hoàng Minh (địa chỉ: ngụ tại tổ 3, khu phố 3 thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Sđt: 0983.494.630).

Theo báo cáo của Tổ xác minh tại Báo cáo số 277/BC-TXM ngày 15/11/2022, về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Hoàng Minh với các nội dung sau đây:

I. NỘI DUNG KHIẾU NẠI

Khiếu nại UBND huyện Trảng Bom không trả lời đơn cho ông Nguyễn Hoàng Minh theo chỉ đạo tại Công văn số 250-CV/BNCTU ngày 30/5/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

II. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG KHIẾU NẠI

1. Đối với hồ sơ giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Hoàng Minh liên quan đến thửa đất số 99, tờ bản đồ số 08 thị trấn Trảng Bom do hộ ông Nguyễn Hoàng Minh đang sử dụng

- Tháng 07/2018, ông Nguyễn Hoàng Minh thực hiện đăng ký đất đai đối với thửa đất số 99, tờ bản đồ số 08 thị trấn Trảng Bom. Ngày 24/4/2019, UBND thị trấn Trảng Bom ban hành Thông báo số 42/TB-UBND, nội dung trả lời cho ông Nguyễn Hoàng Minh được biết “khu đất nằm trong ranh khu đất bị thu hồi theo Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai, về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai sử dụng tại huyện Trảng Bom giao địa phương quản lý, đang chờ lập phương án sử dụng. Do đó, thửa đất số 99, tờ bản đồ số 08 do ông Nguyễn Hoàng Minh xin đăng ký cấp giấy tại biên nhận số 1001 không đủ điều kiện để thẩm tra xét duyệt cấp giấy CNQSD đất cho ông Nguyễn Hoàng Minh với lý do đất nằm trong ranh đất công do địa phương quản lý theo Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai”.

- Không đồng ý với thông báo trả lời nêu trên của UBND thị trấn Trảng Bom, ông Nguyễn Hoàng Minh có đơn ký đề ngày 06/8/2019 và UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1889/UBND-TNMT ngày 25/02/2020, về việc trả lời đơn ông Nguyễn Hoàng Minh, ngụ tại thị trấn Trảng Bom, nội dung xác định thửa đất số 99, tờ bản đồ số 08 thị trấn Trảng Bom ông Minh đang sử dụng, đăng ký cấp giấy có nguồn gốc là đất Nông trường Cao su quản lý, nằm trong quy hoạch chờ thu hồi giao cho địa phương quản lý không trồng lại cây Cao su, năm 2006 UBND thị trấn Trảng Bom cho Chi hội 6 Hội nông dân thị trấn thuê, quá trình sử dụng ông Minh tự ý xây dựng nhà ở vào năm 2007 và năm 2016 đã được UBND thị trấn trảng Bom xử phạt vi phạm hành chính; ngày 22/3/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 826/QĐ-UBND, về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai sử dụng tại huyện Trảng Bom giao địa phương quản lý, trong đó có vị trí thửa đất số 99, tờ bản đồ số 08 thị trấn Trảng Bom, do đó ông Nguyễn Hoàng Minh kê khai đăng ký đất do khai phá năm 1996 là không đúng nguồn gốc quá trình sử dụng đất và thuộc trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

- Không đồng ý với văn bản trả lời nêu trên của UBND huyện, ông Nguyễn Hoàng Minh tiếp tục có đơn ký đề ngày 12/11/2020 gửi đến Trung ương và UBND tỉnh; UBND huyện giao Phòng Tài nguyên – Môi trường kiểm tra, rà soát và tham mưu ban hành Văn bản trả lời số 3973/UBND-TNMT ngày 02/4/2021, nội dung thể hiện “Văn bản số 1889/UBND-TNMT ngày 25/02/2020 của UBND huyện về việc trả lời đơn cho Ông là trên cơ sở giấy tờ, quá trình quản lý của Nhà nước về nguồn gốc đất và việc sử dụng đất của Ông. Do vậy, việc Ông khiếu nại Văn bản số 1889/UBND-TNMT ngày 25/02/2020 của UBND huyện là không có cơ sở xem xét”.

- Ngày 30/5/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy có Công văn số 250-CV/BNCTU, về xử lý đơn của ông Nguyễn Hoàng Minh (đơn ký đề ngày 27/4/2022), UBND huyện đã ban hành Văn bản số 6547/UBND-TCD ngày 07/6/2022, nội dung giao Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát nội dung đơn nêu…tham mưu UBND huyện xử lý, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho công dân theo đúng quy định…báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy …trước ngày 12/6/2022.

Ngày 20/7/2022, Phòng Tài nguyên – Môi trường đã tham mưu UBND huyện Trảng Bom ban hành Báo cáo số 707/BC-UBND, về kết quả kiểm tra, rà soát đơn của ông Nguyễn Hoàng Minh, ngụ tại khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, tuy nhiên chưa có văn bản trả lời cho ông Nguyễn Hoàng Minh theo ý kiến chỉ đạo của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

2. Kết quả rà soát nguyên nhân việc chưa có văn bản trả lời đơn cho ông Nguyễn Hoàng Minh theo chỉ đạo tại Công văn số 250-CV/BNCTU ngày 30/5/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

- Qua làm việc với Phòng Tài nguyên – Môi trường (cơ quan được UBND huyện giao nhiệm vụ chủ trì, tham mưu xử lý, giải quyết đơn của ông Nguyễn Hoàng Minh tại Văn bản số 6547/UBND-TCD ngày 07/6/2022), Phòng Tài nguyên – Môi trường trình bày: do vụ việc của ông Nguyễn Hoàng Minh liên quan đến thửa đất số 99, tờ bản đồ số 08 thị trấn Trảng Bom đã được UBND huyện trả lời tại 02 văn bản (do Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu) là Văn bản số 1889/UBND-TNMT ngày 25/02/2020 và Văn bản số 3973/UBND-TNMT ngày 02/4/2021 của UBND huyện; đồng thời, nội dung đơn của ông Nguyễn Hoàng Minh chuyển về theo Công văn số 250-CV/BNCTU ngày 30/5/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy có cùng nội dung với các đơn trước đây đã được UBND huyện xử lý, giải quyết, không có tình tiết mới làm thay đổi kết quả vụ việc, do đó Phòng TNMT chỉ tham mưu UBND huyện ban hành Báo cáo số 707/BC-UBND ngày 20/7/2022 gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy, không tham mưu văn bản trả lời đơn cho ông Nguyễn Hoàng Minh nữa vì trước đây đã trả lời 02 lần.

Tại buổi làm việc, Tổ xác minh có ý kiến đối với Phòng Tài nguyên – Môi trường như sau:“trường hợp của ông Nguyễn Hoàng Minh trước đây đã được UBND huyện ban hành văn bản trả lời nhưng vẫn tiếp tục nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan cấp trên, nếu ông Nguyễn Hoàng Minh không cung cấp được chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ việc thì cần tham mưu UBND huyện ban hành văn bản trả lời nói rõ cho ông Minh biết UBND huyện không xử lý, giải quyết đơn của Ông nếu không cung cấp được chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ việc (văn bản chấm dứt vụ việc)”.

-    Ngày 16/11/2022, Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND huyện ban hành Văn bản số 14435/UBND-TNMT, về việc trả lời đơn ông Nguyễn Hoàng Minh, ngụ tại thị trấn Trảng Bom (thực hiện theo Công văn số 250-CV/BNCTU ngày 30/5/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy).

Như vậy, việc Phòng Tài nguyên – Môi trường chậm tham mưu UBND huyện ban hành thông báo trả lời đơn cho ông Nguyễn Hoàng Minh dân đến việc ông Minh khiếu nại UBND huyện không trả lời đơn cho công dân là có cơ sở.

III. KẾT LUẬN

Từ kết quả kiểm tra, xác minh nêu trên xác định: Nội dung ông Nguyễn Hoàng Minh khiếu nại hành vi hành chính của UBND huyện Trảng Bom trong việc không trả lời đơn cho ông Nguyễn Hoàng Minh theo chỉ đạo tại Công văn số 250-CV/BNCTU ngày 30/5/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy là khiếu nại đúng, có cơ sở.

Từ những nhận định và căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 

Công nhận nội dung khiếu nại hành vi của UBND huyện Trảng Bom trong việc không trả lời đơn cho ông Nguyễn Hoàng Minh theo chỉ đạo tại Công văn số 250-CV/BNCTU ngày 30/5/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy vì khiếu nại đúng, có cơ sở.

Điều 2.

- Giao Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân Phòng Tài nguyên – Môi trường trong việc chậm tham mưu theo chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 6547/UBND-TCD ngày 07/6/2022, Văn bản số 11809/UBND-TTH ngày 26/9/2022 và Văn bản số 12361/UBND-TTH ngày 06/10/2022 của UBND huyện, cụ thể chậm tham mưu UBND huyện ban hành văn bản trả lời đơn cho ông Nguyễn Hoàng Minh, dẫn đến phát sinh đơn khiếu nại của công dân. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND huyện Trảng Bom (đồng gửi Thanh tra huyện) trong tháng 12/2022.

-   Giao Thanh tra huyện thực hiện công khai và giao Quyết định này đến ông Nguyễn Hoàng Minh trước ngày 22/11/2022.

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải công khai Quyết định này trên trang thông tin điện tử của UBND huyện 15 ngày liên tục.

Điều 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu ông Nguyễn Hoàng Minh không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom thì ông Nguyễn Hoàng Minh có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai hoặc khởi kiện Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

        Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin và ông Nguyễn Hoàng Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung toàn văn quyết định:15531.qđ QĐGQKN ÔNG NGUYỄN HOÀNG MINH.pdf15531.qđ QĐGQKN ÔNG NGUYỄN HOÀNG MINH.pdf

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.