Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Cải cách hành chính

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

7

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

No

MauSac

#b40000

Chuyên mục thống kê

Yes

Attachments

Created at 4/4/2016 10:08 AM by System Account
Last modified at 8/3/2020 8:46 AM by System Account