Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Count= 240
Attachment
  
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14.
Nguyễn Thị Kim Ngân10/6/20201/1/2021Quốc HộiVăn bản khácLuật
Attachment
  
Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030
2/1/2019Thủ tướng Chính phủVăn bản khácQuyết định
Attachment
  
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
4/8/2019UBND Tỉnh Đồng NaiVăn bản khácQuyết định
Attachment
  
Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoat động của Hợp tác xã
4/8/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tưCác quy định về đăng ký kinh doanhThông tư
Attachment
  
Thông tư sửa đổi , bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12/27/2018Bộ Kế hoạch và Đầu tưVăn bản khácThông tư
Attachment
  
Luật phòng chống tham nhũng
11/20/2018Quốc HộiVăn bản khácLuật
Attachment
  
Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 582/NQ-UBTVOH14 ngày 05 tháng 10 năm 2018 về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản ý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài
1/30/2019Thủ tướng Chính phủVăn bản khácChỉ thị
Attachment
  
Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu
2/25/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tưVăn bản khácThông tư
Attachment
  
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về Đăng ký doanh nghiệp
1/8/2019Bộ Kế hoạch và Đầu tưCác quy định về đăng ký kinh doanhThông tư
Attachment
  
Thông tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
12/10/2018Bộ Kế hoạch và Đầu tưVăn bản khácThông tư
Attachment
  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp
8/23/2018Chính PhủCác quy định về đăng ký kinh doanhNghị định
Attachment
  
Nghị định về Đăng ký doanh nghiệp
9/14/2015Chính PhủCác quy định về đăng ký kinh doanhNghị định
Attachment
  
Quyết định Quy định về tiêu chí xác định cơ sở sản xaut61 kinh doanh, dịch vụ thuộc diện phải di dời khỏi khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh ĐN
3/23/2011UBND Tỉnh Đồng NaiVăn bản khácQuyết định
Attachment
  
V.v đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh và không kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
8/24/2018UBND Tỉnh Đồng NaiCác quy định về UBND tỉnhCông văn
Attachment
  
Quyết định về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh liên quan đến trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8/9/2018UBND Tỉnh Đồng NaiVăn bản khácQuyết định
Attachment
  
Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Uy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)
6/26/2018Chính PhủVăn bản khácNghị quyết
Attachment
  
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phu trách
12/19/2013Chính PhủCác quy định liên quan đến ưu đãi đầu tưNghị định
Attachment
  
thông tư quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra
1/10/2011Thanh tra Chính phủLuật phòng chống tham nhũngThông tư
Attachment
  
Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng
4/7/2010Thủ tướng Chính phủLuật phòng chống tham nhũngQuyết định
Attachment
  
Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập
7/17/2013Chính PhủLuật phòng chống tham nhũngNghị định
Attachment
  
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống tham nhũng
6/17/2013Chính PhủLuật phòng chống tham nhũngNghị định
Attachment
  
Luật Phòng, chống tham nhũng
11/29/2005Quốc HộiLuật phòng chống tham nhũngLuật
Attachment
  
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
11/23/2012Quốc HộiLuật phòng chống tham nhũngLuật
Attachment
  
Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
9/18/2014Thanh tra Chính phủVăn bản khácThông tư
Attachment
  
Quyết định phê duyệt Đề án " Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược quan trọng " phòng KTĐN
2/12/2018Bộ Công ThươngCác quy định liên quan đến ưu đãi đầu tưChỉ thị
Attachment
  
Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước
12/27/2017Thủ tướng Chính phủVăn bản khácChỉ thị
Attachment
  
Thông tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Phòng ĐT TĐ và GSĐT
11/15/2017Bộ Kế hoạch và Đầu tưVăn bản khácThông tư
Attachment
  
Thông tư Quy định quả lý thực hiện đề án thí điểm cơ chế đối tác công - tư , đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Phòng DN KT TT và TN)
8/11/2017Bộ Khoa học và Công nghệ Văn bản khácThông tư
Attachment
  
Quyết định Ban hành Quy định kinh phí bao đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
10/20/2017UBND Tỉnh Đồng NaiVăn bản khácQuyết định
Attachment
  
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
6/12/2017Quốc HộiCác quy định về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏLuật
1 - 30Next