Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Thanh tra huyện

NoiDung

Thanh tra huyện

​        

        Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.


Họ và tên: PHAN TRUNG TÍNH
Ngày tháng năm sinh: 30/10/1977
Đơn vị công tác: Thanh tra huyện
Chức vụ: Chánh Thanh tra huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2008
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chính trị, Thạc sỹ Kinh tế
Phan Trung Tinh (UBND).png

DonViTrucThuoc

Phòng Ban

Attachments

Created at 9/28/2020 10:40 AM by System Account
Last modified at 9/29/2020 8:15 AM by System Account