Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Quản lý đô thị

NoiDung

Phòng Quản lý đô thị

         Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; Hoạt động đầu tư xây dựng; Phát triển đô thị; Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); Nhà ở; Công sở; Thị trường bất động sản; Vật liệu xây dựng; Giao thông vận tải; Điện lực và năng lượng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.


Họ và tên: PHAN DUY NGHĨA
Ngày tháng năm sinh: 02/9/1964
Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Đô thị huyện
Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1998
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Kinh tế, CNCT ngành KTCT​
PHAN DUY NGHIA.png

DonViTrucThuoc

Phòng Ban

Attachments

Created at 9/28/2020 10:40 AM by System Account
Last modified at 9/29/2020 8:15 AM by System Account