Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Kinh tế

NoiDung

Phòng Kinh tế

          Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom; tham mưu, giúp cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về các lĩnh vực: Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Thủy lợi; Thủy sản; Phát triển nông thôn; Phát triển kinh tế hộ; Kinh tế trang trại nông thôn; Kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; Xây dựng nông thôn mới; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Thương mại, dịch vụ; Khoa học, công nghệ và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác của địa phương.

          Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.


 
Họ và tên: ĐOÀN XUÂN TRƯỜNG
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1980
Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế huyện
Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế huyện
Ngày vào Đảng chính thức:2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị:Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Doan Xuan Truong (UBND).pngDonViTrucThuoc

Phòng Ban

Attachments

Created at 9/28/2020 10:40 AM by System Account
Last modified at 9/29/2020 8:16 AM by System Account