Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024)
Đảng bộ xã Quảng Tiến tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/HU ngày 23/01/2024 của Huyện ủy Trảng Bom về sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện. Nhằm đánh giá các kết quả đạt được sau 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, sáng ngày 14/5/2024, tại Hội trường UBND xã Quảng Tiến, Đảng bộ xã Quảng Tiến đã tổ chức Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Phương- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đ/c Nguyễn Phi Hổ - Bí thư Đảng ủy xã, lãnh đạo Đảng ủy xã; các đồng chí trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể xã, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ, các tập thể và cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

z5439863266981_f8da4548bb11b10d2b9df2af047eab2d.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

z5439868896689_7ae0cb400b8049bc890a4f109c8c821e.jpg
ảnh: Đ/c Nguyễn Phi Hổ - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại Hội nghị

Trong 03 năm qua, nhìn chung việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc, với tinh thần quyết tâm cao; vai trò nêu gương của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã (khóa IV), trưởng, phó các ban ngành và lãnh đạo các đoàn th chính tr- xã hi được khng định và phát huy.

Cấp ủy các chi bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa IV và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 07-QĐi/HU ngày 27/8/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ chính trị  (khóa XII) về “một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng.

 Việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cũng như các chuyên đề năm 2022; chuyên đề năm 2023, chuyên đề năm 2024 thể hiện rõ nét tính kế thừa, nối tiếp phát huy quá trình học tập và làm theo trong thời gian qua. Ý thức rèn luyện, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công chức có nhiều chuyển biến tích cực, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi lắng nghe, tăng cường đối thoại với nhân dân, tạo được sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền. Trong 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị. Đảng ủy đã thẳng thắn nhìn nhận rõ vấn đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - ANQP, xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả. Qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI đi vào cuộc sống. Xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo là những điển hình tiên tiến.

Các cấp ủy, chi bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ xã đến khu dân cư có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo Bác, với những việc làm thiết thực, hiệu quả với các mô hình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, Quốc phòng-an ninh gắn với xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và qua đó đã tạo được sức lan tỏa và sự hưởng ứng tham gia trong cộng đồng như: Đội tình nguyện viên phòng, chống dịch Covid-19; Nhà trọ văn hóa; Đội dân phòng tự quản về an ninh trật tự; Mô hình tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp; CLB liên thế hệ tự giúp nhau; tổ Phụ nữ tôn giáo; Hũ gạo tình thương; Tổ liên gia về PCCC, phong trào Hội CCB gương mẫu; phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; tổ hợp tác chăn nuôi cá năng suất chất lượng và nhiều mô hình khác gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao do MTTQ, các đoàn thể đảm nhận và qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn xã, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tăng cường cũng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã.

Đảng ủy đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên như: Quy định số 01-QĐ/ĐU của Đảng ủy xã về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Chấp hành Đảng bộ xã gắn với thực hiện Quy định số 07-QĐ/HU của Ban Thường vụ huyện ủy; Quy định số 08- QĐ/TU ngày 11/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Công văn số 3850-CV/TU ngày 16/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc không sử dụng rượu, bia trước, trong ngày và giờ làm việc.

- Hằng năm có 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt về trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ hài lòng của người dân trên 95%. Đánh giá lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên tại UBND xã (tỷ lệ 100%).

        Các chi bộ, các ban ngành đoàn thể xã đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, đưa việc học tập trở thành việc làm thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các ban ngành, đoàn thể định kỳ hàng tháng. Trong sinh hoạt chú trọng việc tự phê bình và phê bình, chấp hành tốt quy định về những điều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được làm, giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống của người cán bộ, đảng viên…góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của bộ máy chính quyền xã.

 Với việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình được Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ thường xuyên thực hiện trong các buổi giao ban đầu tuần, các kỳ sinh hoạt của Đảng ủy và chi bộ, các cơ quan đơn vị đã nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Kết quả hàng năm 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương người tốt, việc tốt…. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị chủ động trong phát hiện, biểu dương khen thưởng nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhằm tuyên truyền, tạo sức lan tỏa và nhân rộng thành phong trào, tạo dư luận tốt trong xã hội.

Kết quả từ năm 2021 đến nay đã đề xuất các cấp tuyên dương khen thưởng 28 lượt tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cấp xã đã tuyên dương khen thưởng 82 lượt tập thể và 209 cá nhân tiêu biểu có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; đồng thời lựa chọn giới thiệu 03 tập thể và 06 cá nhân tiêu biểu nhất đề nghị Huyện ủy khen thưởng. Ngoài ra biểu dương các gương điển hình, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt trong các buổi sinh hoạt, hội họp thường kỳ hàng tháng; thường xuyên đưa tin trên tờ tin nội bộ của xã; đăng tải gương người tốt việc tốt trên trang thông tin điện tử và tờ tin nội bộ của xã.

z5439864313740_7e0e1c5f992b8931649793e67329cad2.jpg
                 Đ/c Trần Thị Thanh Phương phát triển chỉ đạo tại Hội nghị

Về dự và phát biểu chỉ đạo Đ/c Trần Thị Thanh Phương, phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá cao các kết quả mà Đảng ủy đã đạt được trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, đề nghị Đảng ủy tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp uỷ, chi bộ và đảng viên của Đảng bộ, trong thời gian tới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khắc phục những khó khăn và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

z5439866892104_a99f3a2b832f906874e7d8608044e6aa.jpg
                    ảnh: Các tập thể được khen thưởng

z5439865373310_31f2022c4f3397c7046c2c8cdf73de3e.jpg

ảnh: Các cá nhân được khen thưởng

      Ghi nhận thành tích đã đạt được, tại Hội nghị đã tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

NGHIA-BTGHU

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.