Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào nông dân trong tình hình mới

​   BI THU LE TUAN ANH.jpg
 
 
 

    Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, công tác Hội và phong trào nông dân huyện Trảng Bom đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh. Đặc biệt, Hội Nông dân huyện Trảng Bom là đơn vị dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào nông dân toàn tỉnh, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc.

    Đạt được những kết quả trên, trước hết là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy Trảng Bom đối với tổ chức Hội và phong trào nông dân huyện nhà.

    Phóng viên Trung tâm VHTT- TT huyện Trảng Bom đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Tuấn Anh- TUV, Bí thư Huyện ủy Trảng Bom xung quanh vấn đế này.

     Phóng viên: Thưa đồng chí! Xin đồng chí cho biết quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác Hội và phong trào nông dân Trảng Bom trong thời gian qua.

     Đồng chí Lê Tuấn Anh: Xác định tầm quan trọng của nông nghiệp, giai cấp nông dân, nông thôn; các cấp ủy đảng huyện Trảng Bom đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phong trào nông dân huyện, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới.

     Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng giai cấp nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn nêu trong nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, chính sách nêu trên một cách kịp thời, sát hợp với yêu cầu, tình hình thực tế của địa phương. Định hướng cho Hội Nông dân các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình nông nghiệp, tham gia vào việc hoạch định các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nông thôn; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” .

     Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng luôn quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ Hội Nông dân bằng việc kịp thời kiện toàn cán bộ lãnh đạo, ổn định tổ chức bộ máy, chú trọng làm tốt công tác quy hoạch cán bộ Hội, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, bố trí cấp ủy viên giữ các chức vụ chủ chốt của Hội Nông dân, giới thiệu hội viên tham gia đại biểu HĐND.

Việc bố trí cấp ủy viên giữ vị trí chủ chốt của Hội Nông dân các cấp luôn được cấp ủy đảng quan tâm. Hiện nay, tất cả 17 Chủ tịch Hội Nông dân cấp   cấp ủy viên; từ đó, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ cơ sở đối với giai cấp nông dân.  

    Tạo điều kiện để Hội Nông dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng các cấp, văn bản chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề có liên quan đến đời sống của nông dân.

      Đồng thời, tập trung lãnh đạo Hội Nông dân trong huyện đổi mới nội dung, đa dạng hoá các hình thức tập hợp mọi tầng lớp nông dân, phát triển hội viên, đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống hội viên, nông dân, xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo Hội Nông dân huyện chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tập huấn, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; nghiên cứu, thử nghiệm, đưa các loại giống mới chất lượng, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu vào canh tác, ứng dụng các thành tựu công nghệ vào sản xuất; qua đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích; tổ chức có hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, liên kết làm dịch vụ, tạo vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ xây dựng các chương trình, dự án phát triển sản xuất, tham gia tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại để thúc đẩy các phong trào. Hội Nông dân các cấp trong huyện cũng tạo điều kiện để các hộ nông dân hình thành các mô hình liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã; tham gia tích cực Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

     Phóng viên: Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của ban Thường vụ Huyện ủy, công tác Hội và phong trào nông dân Trảng Bom thời gian qua đạt được kết quả gì nổi bật? Thưa đồng chí!.

    Đồng chí Lê Tuấn Anh: Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên toàn huyện và sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, trong giai đoạn 2018 - 2023, hoạt động của Hội Nông dân và phong trào nông dân huyện Trảng Bom đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

    Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng, bền vững. Giá trị sản xuất của ngành nông -lâm nghiệp và thuỷ sản tăng bình quân 5%/năm. Thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay huyện Trảng Bom đã có 13 sản phẩm được chứng nhận; trong đó có 9 sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh. Hiện nay, huyện có 10/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

     Phóng viên: Trong thời gian tới, Huyện ủy có những định hướng về công tác Hội và phong trào nông dân ra sao ạ?

      Đồng chí Lê Tuấn Anh: Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới; cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong huyện cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

     Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo; mục tiêu, tầm nhìn; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về xây dựng giai cấp nông dân, phát triển “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, chỉ thị về công tác nông dân trong tình hình mới, đặc biệt là Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đưa chủ trương của Đảng tiếp tục đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

    Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình hiện nay. Xây dựng cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội.

     Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, để Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt chức năng là tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng và tham gia các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

    Bốn là, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ giữa thường trực cấp ủy với Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong đó có Hội Nông dân nhằm nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn, tâm tư, nguyện vọng của nông dân; chủ động giải quyết những quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

    Phóng viên: Xin trân trọng cám ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

Anh Đức (thực hiện)

 

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.