Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện NQTW 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”
Cập nhật: 09-01-2013 06:31
Căn cứ Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 12/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện NQTW 5 (khóa VIII) “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện với một số nội dung cơ bản sau:

1/- Mục đích, yêu cầu: (1) Tiến hành tổng kết đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện NQTW 5 (khóa VIII), Nghị quyết số 39-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 16-NQ/HU của Huyện ủy về chương trình hành động thực hiện NQTW 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” nhằm khẳng định kết quả đạt được, những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện; những yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân của thành công và hạn chế trong 15 năm qua; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở cho việc bổ sung, hoàn thiện chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cho những năm tiếp theo; (2) Thông qua việc tổng kết, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tiếp tục thực hiện nghị quyết trong thời gian tới, đưa văn hóa thực sự là mục tiêu, là động lực của sự phát triển, là nền tảng tinh thần của xã hội; (3) Việc tổng kết phải tiến hành đồng thời với việc sơ kết Kết luận HNTW 10 (khóa IX) về tiếp tục thực hiện NQTW 5 (khóa VIII và tổng kết thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

2/- Nội dung tổng kết: (1) Đánh giá tình hình KT-XH của địa phương, bối cảnh quốc tế tác động đến việc thực hiện NQTW 5 (khóa VIII), Nghị quyết số 39-NQ/TU và Nghị quyết số 16-NQ/HU của Huyện ủy về Chương trình hành động thực hiện NQTW 5 (khóa VIII) trên địa bàn huyện; (2) Đánh giá việc thực hiện và phát triển các quan điểm của Đảng về văn hóa trong NQTW 5 (khóa VIII) và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận về văn hóa của Đảng sau NQTW 5 (khóa VIII); (3) Kiểm điểm việc thực hiện 10 nhiệm vụ văn hóa trong NQTW 5 (khóa VIII) và những nhiệm vụ cấp bách nêu trong Nghị quyết và các nhiệm vụ nêu trong các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận về văn hóa của Đảng sau NQTW 5; làm rõ nguyên nhân ưu, khuyết điểm; chỉ rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị; đúc rút những bài học kinh nghiệm quan trọng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết; (4) Kiểm điểm thực hiện các nhóm giải pháp lớn nêu trong NQTW 5 (mở cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng, ban hành luật pháp, chính sách về văn hóa; tăng cường nguồn lực và phương tiện cho hoạt động văn hóa; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa) và các giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận về văn hóa của Đảng sau NQTW 5; (5) Đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quan điểm của Đảng về văn hóa. Đề ra các nhiệm vụ cụ thể; các nhóm giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong đời sống tinh thần ở mỗi cơ sở, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ…

3/- Phương thức tiến hành tổng kết: (1) Ban Thường vụ Huyện ủy chọn 02 đơn vị tiến hành làm điểm tổng kết gồm: Đảng ủy Thị trấn Trảng Bom và Đảng ủy xã Bàu Hàm; (2) Thời gian tổng kết: Tháng 02/2013 tổng kết tại 02 đơn vị điểm,  tháng 3/2013 tổng kết tại Đảng ủy các xã còn lại và tháng 4/2013 Ban Thường vụ Huyện ủy tổng kết ở cấp huyện; (3) Phương thức tiến hành tổng kết: Việc tổng kết phải thực hiện đồng bộ từ cấp ủy cơ sở các xã, thị trấn đến tổng kết ở cấp huyện theo thời gian quy định trên. Đồng thời, Ban Chỉ đạo tổng kết của huyện có trách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung tổng kết ở cấp mình và có trách nhiệm chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQTW 5 (khóa VIII).

                                                                                                       (TT- Ban TGHU)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.