Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Văn bản pháp luật - Chi tiết

 
Số/Kí hiệu 902/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2019
Người kí Lê Ngọc Tiên
Trích yếu CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TRẢNG BOM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại Tờ trình số 124/TTr-PTP ngày 25 tháng 02 năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Trảng Bom trong kỳ hệ thống hóa 2014- 2018 như sau: 1. Danh mục 24 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ (gồm 23 Nghị quyết và 01 Quyết định) của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Trảng Bom trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018. 2. Danh mục 28 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực (gồm 07 Nghị quyết và 21 Quyết định) của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Trảng Bom trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018. 3. Danh mục 06 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần (gồm 06 Nghị quyết và 00 Quyết định) của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Trảng Bom trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018. (Đính kèm các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của huyện./.
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Thể loại văn bản
Tài liệu đính kèm Quyet dinh cong bo ra soat he thong hoa van ban quy pham phap luat cua HDND, UBND trong ky 2014 2018.pdf

Văn bản khác:
Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ quy định tại Điều 1 của Luật Chuyển giao công nghệ
Căn cứ Luật Bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 41/2011/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
Thông tư này quy định chi tiết khoản 2 Điều 46 Luật trẻ em về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em; yêu cầu bắt buộc khi đăng, phát tin, bài, chương trình liên quan đến trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan báo chí; nhà xuất bản, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm; cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan chủ quản nhà xuất bản; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Các nội dung ưu tiên sản xuất, đăng, phát sóng, xuất bản 1. Các nội dung ưu tiên sản xuất, đăng, phát sóng, xuất bản bao gồm: a) Thực hiện pháp luật, chính sách về quyền trẻ em; b) Tìm hiểu, học tập, trao đổi kiến thức, vui chơi, giải trí dành cho trẻ em; c) Phòng ngừa, phát hiện các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em; d) Hướng dẫn trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và kỹ năng an toàn cho trẻ em; đ) Giáo dục giới tính, sức khỏe, dinh dưỡng; e) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật. 2. Trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm, các chuyên đề, chuyên mục về trẻ em tập trung thông tin về việc thực hiện quyền trẻ em; những vấn đề đặt ra trong công tác thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; chủ đề và các thông điệp Tháng hành động vì trẻ em.
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
Nội dung chi tiết Sổ tay tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, xem và tải tại đây:
Phạm vi Điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về: a) Điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; b) Sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; c) Sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép. 2. Nghị định này không Điều chỉnh hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng và cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng tại Việt Nam.
Phạm vi Điều chỉnh Nghị định này quy định chi Tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xây dựng, thiết lập, quản lý, vận hành, nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin tại Việt Nam phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Khuyến khích tổ chức, cá nhân liên quan khác áp dụng các quy định tại Nghị định này để bảo vệ hệ thống thông tin.
Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật viễn thông (Nghị định số 25/2011/NĐ-CP)
Ngày 15/01/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND quyết định phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025
Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội; giáo dục mọi người tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Nguyên văn của Bộ Luật Hình sự