Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Menu

 
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Thông tin quy hoạch sử dụng đất

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017... Xem tiếp...
Thông báo về việc công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tr...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN TR...
Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu c...
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Trảng Bom