Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Menu

 
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Thông tin quy hoạch sử dụng đất

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định s... Xem tiếp...
Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu c...
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Trảng Bom