Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020
Cập nhật: 15-12-2019 11:28
Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; UBND huyện Trảng Bom báo cáo công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp huyện quyết định dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020

​             I. XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020:

1. Dự toán thu ngân sách huyện năm 2020:

Tổng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020 được UBND tỉnh giao là: 889 tỷ đồng (không bao gồm dự toán thu do tỉnh thực hiện là 210 tỷ đồng nhưng có điều tiết cho ngân sách huyện); tổng dự toán thu NSNN do UBND huyện xây dựng là: 889 tỷ đồng, bằng dự toán tỉnh giao năm 2020 và bằng 93,28% so với ước thực hiện năm 2019, (Nếu loại trừ chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất thì dự toán thu để cân đối ngân sách năm 2020 là: 689 tỷ đồng, bằng dự toán Tỉnh giao năm 2020 và bằng 95,96% so ước thực hiện năm 2019), cụ thể:

- Thu thuế CTN-NQD: 225 tỷ đồng.

- Lệ phí trước bạ: 320 tỷ đồng.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 2,5 tỷ đồng.  

- Thu tiền sử dụng đất: 200 tỷ đồng.  

- Thu tiền thuê đất: 2,5 tỷ đồng.

- Thuế thu nhập cá nhân: 94 tỷ đồng.

- Thu phí, lệ phí: 13 tỷ đồng (trong cân đối 10 tỷ đồng, ngoài cân đối 3 tỷ đồng).

- Thu khác ngân sách: 32 tỷ đồng (trong đó: trong cân đối ngân sách: 19 tỷ đồng, ngoài cân đối là 13 tỷ đồng).

2. Dự toán chi ngân sách huyện năm 2020:

Tổng nguồn thu ngân sách huyện, xã-thị trấn được hưởng để cân đối cho các nhiệm vụ chi năm 2020 là: 1.049,049 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương được tỉnh giao năm 2020 là 1.049,049 tỷ đồng, tổng dự toán chi do huyện xây dựng là: 1.209,778 tỷ đồng, tăng 160,729 tỷ đồng so dự toán tỉnh giao (Dự toán chi tăng thêm là 160,729 tỷ đồng được cân đối từ nguồn tồn quỹ, kết dư ngân sách huyện năm 2019 chuyển sang), được theo từng lĩnh vực như sau:

- Chi đầu tư XDCB: 510,465 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42,19% trong tổng chi ngân sách địa phương, bằng 71,99% so với DT đầu năm 2019

- Chi thường xuyên (không kể dự phòng ngân sách 2 cấp huyện xã-thị trấn) là 680,509 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 56,25% tổng chi NS, tăng 8,42% so với dự toán đầu năm 2019; trong đó:

+ Chi sự nghiệp kinh tế: 84,312 tỷ đồng, tăng 32,64 % so với DT đầu năm 2019.

+ Chi sự nghiệp văn xã: 410,666 tỷ đồng, tăng 7,27% so với DT đầu năm 2019.

+ Chi quản lý hành chính: 57,948 tỷ đồng, bằng 99,46% so với DT đầu năm 2019.

+ Chi quốc phòng, an ninh cấp huyện là: 12,979 tỷ đồng, bằng 96,29% so với DT đầu năm 2019.

+ Chi phụ cấp trách nhiệm cấp ủy viên và hoạt động công tác đảng; chi phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ hội và kinh phí hoạt động hội Cựu chiến binh cơ sở; KP thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của các Đoàn thể chính trị - xã hội là: 500 triệu đồng, tăng 66,67% so DT đầu năm 2019.

+ Các khoản chi khác ngân sách huyện là: 2,580 tỷ đồng, tăng 44,76% so DT đầu năm 2019.

+ Chi ngân sách khối xã-thị trấn (không kể dự phòng ngân sách) là: 111,524 tỷ đồng, tăng 4% so với dự toán đầu năm 2019.

- Dự phòng ngân sách địa phương năm 2020 là: 18,804 tỷ đồng, bằng dự toán tỉnh giao, cụ thể:

+ Dự phòng ngân sách huyện: 16,572 tỷ đồng.

+ Dự phòng ngân sách xã-thị trấn: 2,232 tỷ đồng.

(Chi tiết xin theo dõi các biểu số liệu đính kèm)

II. CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020:

1. Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách năm 2020:

Về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2020 áp dụng theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 89/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

- Thuế CTN-NQD do Chi cục thuế huyện thu được điều tiết ngân sách huyện 47%.

- Thuế tài nguyên: cấp huyện thu thì ngân sách cấp huyện được hưởng 100%

- Thuế thu nhập cá nhân (không bao gồm thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công) do Chi cục thuế trực tiếp thu: ngân sách huyện được hưởng 47%.

- Thu tiền sử dụng đất: ngân sách huyện được hưởng 60% để chi đầu tư phát triển.

- Thu phí, lệ phí, thu khác ngân sách do huyện, xã-thị trấn thực hiện được điều tiết 100% ngân sách huyện, xã-thị trấn.

- Năm 2020, không giao chỉ tiêu thu lệ phí trước bạ nhà, đất cho các xã-thị trấn, chỉ tiêu này giao Chi cục thuế trực tiếp thực hiện. Do không giao dự toán nên chưa tính điều tiết cho ngân sách các xã-thị trấn, trước mắt tính vào số bổ sung cân đối từ ngân sách huyện cho ngân sách các xã-thị trấn. Tuy nhiên theo quy định khoản thu này khi phát sinh sẽ được điều tiết 100% cho ngân sách các xã-thị trấn, do đó căn cứ vào số liệu thực tế phát sinh, phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm khấu trừ dần tương ứng vào số bổ sung cân đối từ ngân sách huyện.

2. Nguyên tắc phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2020:

2.1. Về nguyên tắc chung:

Đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Tuân thủ các tiêu chí, định mức chi trong thời kỳ ổn định trong giai đoạn 2017-2020 theo đúng Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020 và số dự toán được tỉnh giao năm 2020; cụ thể:

- Năm 2020 thực hiện mức lương tối thiểu 1.490.000 đồng ngay từ đầu năm và sẽ điều chỉnh khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% trên tổng chi thường xuyên (trừ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp) để sử dụng làm nguồn điều hòa cho việc thực hiện cải cách tiền lương mới ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách để bố trí thực hiện cải cách tiền lương; thực hiện dự phòng ngân sách theo đúng dự toán tỉnh giao để chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

- Ngoài ra nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí tăng thêm so với dự toán tỉnh giao năm 2020 được cân đối từ nguồn tồn quỹ, kết dư ngân sách huyện năm 2019 chuyển sang.

2.2. Đối với ngân sách cấp huyện:

a) Chi đầu tư XDCB:

Căn cứ nguồn vốn xây dựng cơ bản được Tỉnh phân cấp, các nguồn thu được điều tiết theo quy định, nguồn tồn quỹ, kết dư ngân sách huyện đến cuối năm 2019; cụ thể:

- Bố trí đủ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 để thanh toán khối lượng hoàn thành cho các công trình thi công hoàn thành từ ngày 31/12/2019 trở về trước, hoàn trả các nguồn vốn vay, tạm ứng.

- Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, trong đó ưu tiên vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

- Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2020 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan.

- Không bố trí vốn cho các dự án chưa đáp ứng điều kiện theo quy định, không có khả năng giải ngân trong năm 2020.

Trên cơ sở danh mục công trình và nguồn vốn được phân bổ, UBND huyện giao cho các đơn vị được giao làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định.

b) Chi thường xuyên:

- Chi quản lý hành chính cấp huyện (Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể) phân bổ đủ quỹ tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương với mức lương tối thiểu 1.490.000 đồng và thực hiện định mức chi hoạt động đối với cán bộ trong biên chế theo quy định của tỉnh giao là 55 triệu đồng/người/năm.

- Chi các hoạt động sự nghiệp (Văn hoá thông tin, thể dục thể thao), Chi quốc phòng, an ninh được tính theo đầu dân số và Đề án 02 của UBND tỉnh và các văn bản của cấp trên.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội phân bổ ngân sách đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng trợ cấp thường xuyên và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo xã hội khác trên địa bàn huyện. 

- Chi sự nghiệp Giáo dục: phân bổ đủ quỹ tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương với mức lương tối thiểu 1.490.000 đồng theo biên chế thực tế thực hiện; chi hoạt động thường xuyên phân bổ theo biên chế được cấp thẩm quyền giao  và phân theo vùng và cấp học, cụ thể: 18 triệu/biên chế đối với khối mầm non và tiểu học, 17 triệu đồng/biên chế đối với khối THCS; Chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề được tính theo đầu dân số. Chi sự nghiệp giáo dục được cân đối từ nguồn ngân sách và nguồn thu học phí được sử dụng theo quy định.

- Chi sự nghiệp kinh tế được tính theo tiêu chí dân số và được phân bổ theo định mức tỉnh giao.

- Chi hoạt động của các Hội đặc thù: phân bổ đủ quỹ tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương với mức lương tối thiểu 1.490.000 đồng và thực hiện định mức chi hoạt động đối với cán bộ trong biên chế theo quy định của tỉnh giao là 20 triệu đồng/người/năm; riêng kinh phí hỗ trợ 02 định suất của Hội Luật gia huyện thực hiện theo Văn bản số 11791/UBND-KT ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh.

- Chi hoạt động của HĐND huyện thực hiện theo Nghị quyết số 203/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của HĐND tỉnh.

- Kinh phí hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Lễ, tết truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh; Các khoản kinh phí đặc thù của UB.MTTQ thực hiện theo Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 của Thủ Tướng Chính phủ và Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 26/9/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai.

- Về nội dung chi mua sắm tài sản, trang thiết bị: Trên cơ sở tổng hợp, khảo sát thực tế đến nay có 16 đơn vị khối huyện, 14 xã-thị trấn và các đơn vị trường học đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản cho năm 2020, với 30 danh mục tài sản; với tổng khái toán khoảng 6,673 tỷ đồng. Về nội dung này kính trình HĐND huyện chấp thuận cho UBND huyện tính toán điều hành trong mục chi khác ngân sách huyện, đồng thời chủ động khai thác thêm nguồn vốn, trình HĐND huyện bổ sung tại các kỳ họp HĐND huyện trong năm để thực hiện.

2.3. Đối với ngân sách cấp xã:

- Chi quản lý hành chính: đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã: chi cho con người đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo biên chế thực tế thực hiện, chi hoạt động thường xuyên: 20 triệu/biên chế năm; đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) thực hiện theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh và theo số lượng cán bộ hiện có tại thời điểm giao dự toán; đối với Trưởng các đoàn thể ở ấp (khu phố) và kinh phí hoạt động cho tổ nhân dân thực hiện theo Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh. Đồng thời, dự toán chi quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương được cân đối giao từ nguồn cải cách tiền lương năm 2019 chuyển sang.

- Chi các hoạt động sự nghiệp văn hoá thông tin, thể dục thể thao phân bổ theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh Đồng Nai, theo loại xã và Nghị quyết số 139/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định về tổ chức nhân sự và chế độ hỗ trợ đối với Trung tâm văn hóa thể thao-Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa-Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Chi các hoạt động sự nghiệp truyền thanh, đảm bảo xã hội và chi sự nghiệp kinh tế được tính theo phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (Loại I, II, III) trên địa bàn tỉnh căn cứ Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh;

- Chi quốc phòng, an ninh thực hiện theo Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an xã” giai đoạn 2013-2020; Đề án quân báo thực hiện theo Công văn số 5853/UBND-KT ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh và các văn bản quy định của UBND tỉnh.

- Chi hoạt động của HĐND xã-thị trấn thực hiện theo Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh và Văn bản số 12465/UBND-KT ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh về chi hỗ trợ trách nhiệm cho thành viên Ban hội đồng nhân dân cấp xã; Chi hoạt động các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã, ấp, khu phố được tính theo mức khoán cả năm tùy phân loại đơn vị hành chính; kinh phí thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng học, cộng đồng của Hội Khuyến học cấp xã thực hiện theo Văn bản số 8955/UBND-KT ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh.

- Chi các hoạt động khác bổ sung theo định mức tỉnh giao: đối với xã loại I: 600 triệu đồng/xã/năm; xã loại II: 550 triệu đồng/xã/năm.

Ngoài các nhiệm vụ chi thường xuyên, căn cứ dự toán được giao năm 2020, UBND các xã-thị trấn có trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ chi có mục tiêu theo đúng quy định của cấp trên như kinh phí khen thưởng bao gồm cả khen thưởng gia đình văn hóa, hỗ trợ kinh phí giám sát cộng đồng đối với các công trình XDCB trên địa bàn, kinh phí phụ cấp cấp ủy, kinh phí chúc thọ người cao tuổi, kinh phí hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mối, đô thị văn minh theo Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính, ... trong phần chi khác ngân sách.​

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.