Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách huyện Trảng Bom năm 2019
Cập nhật: 06-12-2019 12:56
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

​             Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số  343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom Khóa III - Kỳ họp thứ 10 về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 04/TTr-TCKH ngày 07/01/2019 về việc đề nghị ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách huyện Trảng Bom năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 trên địa bàn huyện Trảng Bom (theo các biểu đính kèm).

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.​


Nội dung Quyết định: 240QD_3.pdf240QD_3.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.