Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Trảng Bom năm 2018
Cập nhật: 19-11-2019 11:31
Ngày 10/9/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 4118/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Trảng Bom năm 2018.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Bom khóa III - kỳ họp thứ 12 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Trảng Bom năm 2018;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 222/TTr-TCKH ngày 09/9/2019 về việc đề nghị ban hành Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách huyện Trảng Bom năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 trên địa bàn huyện Trảng Bom (chi tiết có các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.​

Nội dung toàn văn và bảng kê chi tiết: 4118QĐ.pdf4118QĐ.pdf
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.