Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Triển khai Nghị quyết 35 của Bộ chính trị
Cập nhật: 10-09-2019 12:19
Sáng 10/9, trên 400 đảng viên tại thị trấn Trảng Bom đã được quán triệt, triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

NQ 1.jpgNQ 2.jpg
      Đồng chí Đào Xuân Hồng - Huyện ủy viên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên của huyện đã truyền đạt các nội dung cơ bản Nghị quyết 35 của Bộ chính trị. Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới...
 
Thanh Tâm- Đức Trí

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.