Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp
Cập nhật: 07-08-2019 09:01
LTS: Tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ chủ chốt tỉnh vào sáng 7-8, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu kết luận, chỉ đạo những nhiệm vụ quan trọng. Báo Đồng Nai trân trọng giới thiệu những nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Chuan bi to chuc Dai hoi dang cac cap 1.png

Để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thay mặt Ban TVTU, tôi đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc tỉnh nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà đại hội nhiệm kỳ qua đã đề ra; qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích trong lãnh đạo, chỉ đạo và xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. Ban TVTU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và triển khai thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy và tin tưởng rằng việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp trong thời gian tới đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Thứ nhất: Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền quần chúng nhân dân về tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, tạo thống nhất trong nhận thức và hành động về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt nhiều kết quả quan trọng; vai trò, vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế và lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và tăng lên.

Thứ hai: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch của các cấp ủy đảng cấp trên cơ sở và cấp cơ sở thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Kế hoạch số 290-KH/TU ngày 2-8-2019 của Ban TVTU về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định, tránh vội vàng, chưa đủ kỹ lưỡng nhưng cũng không được chậm trễ so với thời gian quy định cho từng khâu, từng việc, từng cấp.

Thứ ba: Yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp phải nắm vững và bảo đảm các yêu cầu sau:
(1) Các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
(2) Bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, không vì công tác chuẩn bị đại hội mà lơ là hoặc buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. (3) Coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức. (4) Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp.

Thứ tư: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bài bản, khoa học, đầy đủ, chu đáo về các mặt công tác tuyên truyền, công tác lễ tân, hậu cần và sâu sắc về báo cáo chính trị, nghiêm túc, thẳng thắn trong kiểm điểm của cấp ủy các cấp; đảm bảo đúng Điều lệ, nguyên tắc, quy chế bầu cử trong Đảng. Tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban TVTU ban hành Kế hoạch số 290-KH/TU ngày 2-8-2019. Theo đó, thời gian tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành trước ngày 30-6-2020; đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 31-8-2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI phải hoàn thành trước ngày 31-10-2020.

Thứ năm: Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành, Ban TVTU, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp, cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiêu chuẩn cấp ủy viên được quy định trong Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định của Ban TVTU về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý; phải trên cơ sở bám sát quy hoạch cán bộ, bảo đảm đúng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực, độ tuổi, cơ cấu và số lượng, phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy; phải đảm bảo được tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện và bảo đảm đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đề nghị các cấp ủy cần lưu ý và quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

(1) Về công tác nhân sự trước đại hội

- Các cấp ủy tập trung rà soát, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy hiện tại và của từng cấp ủy viên, căn cứ quy định về tiêu chuẩn cấp ủy viên, độ tuổi tái cử và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên để kết luận số đồng chí được tái cử, số không tái cử. Trên cơ sở xác định số cấp ủy viên không tái cử thuộc lĩnh vực và vị trí công tác ở từng chức danh, từ đó xây dựng phương án chuẩn bị nhân sự cấp ủy để thay thế đối với số đồng chí không tái cử.

- Tập trung rà soát, đánh giá thật rõ, đúng mức, thực chất cán bộ trong nguồn quy hoạch cấp ủy, trước hết đánh giá những đồng chí còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có khả năng cơ cấu vào cấp ủy trong nhiệm kỳ tới; cần xác định những đồng chí này có thể cơ cấu vào những vị trí nào, có thể thay thế được những ví trí không tái cử được hay không để đưa vào danh sách giới thiệu. Đặc biệt, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm.

- Xem xét điều động, bố trí cán bộ đối với một số chức danh, nhất là ở những nơi nội bộ mất đoàn kết; xem xét điều động, bố trí đối với những đồng chí không đủ năng lực, uy tín thấp, không hoàn thành nhiệm vụ được giao cần phải được thay thế. Việc củng cố kiện toàn nhân sự các vị trí chủ chốt cần được thực hiện xong trước đại hội.

- Dự kiến nhân sự cấp ủy phải gắn với dự kiến nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của Trung ương và của Ban TVTU.

- Yêu cầu các cấp ủy thực hiện đúng quy định về việc báo cáo Ban TVTU xem xét, cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị nhân sự; về cơ cấu, số lượng, chất lượng nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh bí thư, phó bí thư và nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026 và nhân sự lãnh đạo cấp ủy ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.

(2) Về công tác nhân sự trong đại hội: yêu cầu các cấp ủy thực hiện nghiêm các quy định về độ tuổi tái cử đã được Trung ương và Ban TVTU quy định, không giải quyết những trường hợp ngoại lệ khi ứng cử, đề cử trong đại hội; đồng thời trong đại hội cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhằm đảm bảo cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ tới và tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Qua thực tế các kỳ đại hội, nhiều cấp ủy khi giới thiệu danh sách để đại hội bầu đảm bảo được tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nhưng kết quả trúng cử tỷ lệ còn thấp. Để khắc phục tình trạng này, yêu cầu các cấp ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc thảo luận nhân sự trong đại hội đảng bộ các cấp, mặt khác cần chuẩn bị nhân sự cán bộ trẻ, cán bộ nữ giới thiệu trong đại hội phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, có uy tín để đại hội xem xét lựa chọn. Việc bầu cử phải được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình đã được quy định trong Quy chế bầu cử trong Đảng.

(3) Về công tác cán bộ sau đại hội: Các cấp ủy nghiên cứu kỹ quy định của Trung ương và của Ban TVTU về việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội để thực hiện đúng, không để xảy ra thắc mắc hoặc khiếu kiện; bảo đảm việc sắp xếp, bố trí cán bộ phải hài hòa giữa yêu cầu nhiệm vụ và nguyện vọng của cán bộ, nhằm phát huy hết khả năng của những đồng chí còn sức khỏe, còn uy tín để bố trí ở những vị trí phù hợp; đồng thời thực hiện tốt chính sách đối với các đồng chí không đủ tuổi tái cử và có nguyện vọng nghỉ công tác.

Thứ sáu: Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ; gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp với việc đánh giá cán bộ, nhất là đánh giá cán bộ trong việc thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy định số 30-QĐi/TƯ ngày 5-7-2019 của Ban TVTU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới trong công tác tổ chức, cán bộ và công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Đảng và của Ban TVTU.​

Báo Đồng Nai

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.