Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Trảng Bom
Cập nhật: 24-02-2019 07:34
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 26/12/2018 của UBND huyện Trảng Bom, Tờ trình số 1623/TTr-STNMT ngày 26/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:​

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Trảng Bom với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Số lượng dự án thực hiện trong năm 2018. (Kèm theo quyết định)

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 của hộ gia đình, cá nhân.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 của hộ gia đình, cá nhân là 209,0 ha cụ thể:

- Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn là 40 ha;

- Chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác trong vùng phát triển chăn nuôi là 60 ha;

- Chuyển mục đích từ lúa 1 vụ, đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm là 30 ha;

- Chuyển mục đích từ các loại đất nông nghiệp khác sang đất nuôi trồng thủy sản là 10 ha;

- Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh là 7 ha;

- Chu chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp (trường hợp không phải xin phép) 50 ha;

- Chuyển mục đích từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất ở 2 ha.

3. Số lượng dự án cần thu hồi đất năm 2019: (Kèm theo quyết định)

4. Số lượng dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2019: (Kèm theo quyết định)

5. Dự án hủy bỏ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019: (Kèm theo quyết định)

6. Chỉ tiêu các loại đất năm 2019: (Kèm theo quyết định)

7. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019: (kèm theo quyết định)

7. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng năm 2019: (Kèm theo quyết định)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Trảng Bom có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm chỉ đạo, lập kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất và chỉ đạo rà soát kịp thời xử lý nhhung74 dự án đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất nhưng chậm triển khai.

4. Đối với các dụ án đã ghi trong kế hoạch sử dụng đất quá 03 năm đã được điều chỉnh thời gian thực hiện sang năm 2019, UBND huyện Trảng Bom có trách nhiệm rà soát tiến độ thực hiện, phân nhóm các trường hợp cụ thể (chưa thực hiện, đã có hiện trạng nhưng chưa hoàn thành thủ tục, đang thực hiện thủ tục dở dang,…) trong đó tách riêng các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để báo cáo xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp tới theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 145/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom có trách nhiệm lập kế hoạch, có biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm chỉ đạo hoàn thành các thủ tục pháp lý của các dự án này trong năm 2019.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông và Vận tải; Công thương; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nội dung toàn văn Quyết định: QD_KH2019.pdfQD_KH2019.pdf

Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất nằm 2019: BC_KHSĐD 2019_TrangBom.pdfBC_KHSĐD 2019_TrangBom.pdf

Tình hình thực hiện các dự án sử dụng đất trong kế hoạch năm 2018: SL_KH2019_TrangBom.pdfSL_KH2019_TrangBom.pdf

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2019


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.