Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
LAN TỎA PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA
Cập nhật: 29-11-2018 07:01
Năm 2018, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Trảng Bom tiếp tục được triển khai theo hướng tăng cường chiều sâu, có chất lượng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai thực hiện phong trào và công tác xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị được xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở; nhận thức của các tầng lớp nhân dân về phong trào và gắn với công tác xây dựng xã văn hóa nông thôn mới được nâng lên.
Still1105_00005.bmpStill1119_00002.bmp 
​          Ngay từ đầu năm căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phong trào sao cho phù hợp với từng nội dung cụ thể. Đồng thời phân công trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách các chương trình, địa bàn để hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch do Ban chỉ đạo huyện đề ra. Năm 2018, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả, chất lượng phong trào đã mang lại hiệu quả xã hội rõ nét, thiết thực, thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống của đại bộ phận nhân dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố bền vững, tình làng nghĩa xóm được bền chặt, ý thức trách nhiệm cộng đồng được phát huy trên các lĩnh vực, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng. An ninh, trật tự được đảm bảo, đã xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở địa phương, đơn vị, từng tập thể cộng đồng, từng hộ gia đình. Qua kiểm tra, thẩm định và họp xét cuối năm có 67/71 ấp, khu phố đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu văn hóa chiếm tỷ lệ 94,36%; có 232/237 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt tỷ lệ 98,3% và có 62.902/63.485 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn  hóa chiếm tỷ lệ 99,08%. Đến nay, toàn huyện có 16/16 xã giữ vững danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, thị trấn Trảng Bom giữ vững danh hiệu “Thị trấn văn minh đô thị”. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục phát triển sâu rộng, trở thành các hoạt động thường xuyên, có 84/84 trường học trên địa bàn huyện thực hiện giáo dục thể chất nội khóa cho học sinh, gần 40% dân số tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Chương trình phát huy sáng kiến trong lao động và học tập được phát động rộng rãi. Qua đó đã có hàng trăm sáng kiến, sáng tạo được thực hiện, nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Chương trình xây dựng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tiếp tục được quan tâm, nhân rộng; huyện đã in ấn xuất bản 200 kỷ yếu gương sáng đời thường làm tài liệu tuyên truyền cho cơ sở, đồng thời biểu dương khen thưởng 13 cá nhân là những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác.
Still1110_00005.bmpStill1105_00014.bmp 

         Có thể thấy, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018 trên địa bàn huyện Trảng Bom đã thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa vào từng lĩnh vực trong xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thông qua các nội dung hoạt động của phong trào, người dân và các tổ chức đã phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên, thể hiện lòng biết ơn đối với người có công với đất nước. Phong trào đã góp phần gắn kết người dân nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Nhiều nội dung phong trào đã được triển khai sâu rộng, được các cấp, các ngành vận dụng sáng tạo, người dân tự giác thực hiện nghiêm túc.

      Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 và những năm tiếp theo,  Ban Chỉ đạo huyện sẽ  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu qủa Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Quyết định 1610/QĐ-TTg, ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Phấn đấu đến cuối năm 2019, toàn huyện sẽ có trên 98,6% hộ gia đình, hơn 92% ấp, khu phố, trên 90% cơ quan đơn vị khối doanh nghiệp và 100% cơ quan, đơn vị khối hành chính, sự nghiệp sẽ đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu văn hóa; tất cả 16/16 xã giữ vững xã văn hóa nông thôn mới, thị trấn Trảng Bom giữ vững danh hiệu văn minh đô thị; 100% trung tâm văn hóa – học tập cộng đồng xã và trên 95% nhà văn hóa ấp, liên ấp, khu phố hoạt động hiệu quả.
Vũ Ninh
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.