Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN TRẢNG BOM
Cập nhật: 03-10-2018 06:21
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 26/7/2018 của UBND huyện Trảng Bom, Tờ trình số 968/TTr-STNMT ngày 28/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUY​ẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Trảng Bom với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Số lượng dự án bổ sung trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018. (Kèm theo quyết định)

2. Diện tích chuyển mục đích bổ sung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của hộ gia đình, cá nhân.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 của hộ gia đình, cá nhân là 1,15 ha cụ thể:

- Chuyển mục đích từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất ở là 1,15 ha;

3. Số lượng dự án hủy bỏ trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018: (Kèm theo quyết định)

5. Chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018: (Kèm theo quyết định)

6. Chỉ tiêu điều chỉnh Kế hoạch thu hồi đất năm 2018: (kèm theo quyết định)

7. Chỉ tiêu điều chỉnh Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018: (Kèm theo quyết định)

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Trảng Bom thực hiện:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất để cộng đồng thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

2. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai nhằm đảm bảo việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông và Vận tải; Công thương; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Phòng cháy chữa cháy; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nội dung Quyết định: 3164 Quyet dinh phe duyet bo sung ke hoach su dung dat nam 2018 huyen Trang Bom.pdf3164 Quyet dinh phe duyet bo sung ke hoach su dung dat nam 2018 huyen Trang Bom.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.