Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Sông Mây tại huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu
Cập nhật: 27-03-2018 01:43
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế​; Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Căn cứ Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt, và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế; Căn cứ Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 15/02/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1 và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 2, tại huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; Trên cơ sở Văn bản số 2305/BXD-QHKT ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc bổ sung địa danh Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1 tỉnh Đồng Nai. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 443/TTr-SXD ngày 30/01/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
 ​       Điều 1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Sông Mây với nội dung sau:
     1. Bồ sung khoản A, Điều 2 của Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 15/02/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Sông Mây (giai đoạn 1) như sau: "Khu công nghiệp Sông Mây (giai đoạn 1) nằm trên khu đất thuộc một phần xã Bắc Sơn và xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom và một phần xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu".
     2. Điều chỉnh điểm 1, khoản B, Điều 2 của Quyết định số thuộc một phần xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom và một phần xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu như sau:
      - Từ: "Khu vực lập quy hoạch thuộc một phần xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom và một phần xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu...:;
      - Thành: "Khu vực lập quy hoạch thuộc một phần xã Bắc Sơn và một phần xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom và một phần xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu​...".
      Điều 2. Các nội dung khác không liên quan đến việc điều chỉnh trên vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 15/02/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1 và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 2, tại huyện Trảng Bom và Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
     Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, Chủ tịch UBND xã Tân An, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.