Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Trảng Bom
Cập nhật: 31-01-2018 08:14
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 26/12/2017 của UBND huyện Trảng Bom, Tờ trình số 1918/TTr-STNMT ngày 28/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường,
 

​QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Trảng Bom với các nội dung chủ yếu như sau:
​ 

1. Số lượng dự án thực hiện trong năm 2018. (Kèm theo quyết định)

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 của hộ gia đình, cá nhân.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 của hộ gia đình, cá nhân là 147,0 ha cụ thể:

- Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn là 40 ha;

- Chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác trong vùng phát triển chăn nuôi là 60 ha;

- Chuyển mục đích từ lúa 1 vụ, đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm là 30 ha;

- Chuyển mục đích từ các loại đất nông nghiệp khác sang đất nuôi trồng thủy sản là 10 ha;

Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất  kinh doanh là 7 ha;

3. Số lượng dự án cần thu hồi đất năm 2018: (Kèm theo quyết định)

4. Số lượng dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018: (Kèm theo quyết định)

5. Chỉ tiêu diện tích các loại đất năm 2018: (Kèm theo quyết định)

6. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018: (kèm theo quyết định)

7. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng năm 2018: (Kèm theo quyết định)

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Trảng Bom thực hiện:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất để cộng đồng thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

2. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai nhằm đảm bảo việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông và Vận tải; Công thương; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Phòng cháy chữa cháy; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nội dung toàn văn Quyết định: QDKH2018TB.pdfQDKH2018TB.pdf


Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2018

Quy hoach su dung dat huyen 2018.png 
 Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
Quy hoach su dung dat huyen 2020.png 
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.