Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
​Thị trấn Trảng Bom học tập Nghị quyết Trung ương 6
Cập nhật: 04-01-2018 11:32
Trong thời gian 2 ngày (04-05/01/2018), Đảng bộ thị trấn Trảng Bom đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho tất cả đảng viên thông qua hình thức nghe đĩa.
 IMG_3921[1].JPG
      Trên 600 đảng viên đã lần lượt được lắng nghe 4 Nghị quyết được ban hành sau Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

      4 nghị quyết mà hội nghị Trung ương đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Do đó, mỗi đảng viên ngoài việc phải nắm chắc nội dung  cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị công tác ở địa phương để đề ra chương trình hành động nhằm từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Thu Bồn
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.