Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
​Hội Nông dân huyện quán triệt Nghị quyết TW 5
Cập nhật: 07-09-2017 12:35
Chiểu 06/9, Hội Nông dân huyện tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, hội viên các chi, tổ hội; hội viên nồng cốt Hội nông dân 17 xã - thị trấn.
IMG_2645[1].JPGIMG_2644[1].JPG
     Cán bộ, hội viên đã được báo cáo viên của huyện triển khai các nội dung của 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản tinh thần của nghị quyết.
Thu Bồn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.