Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
KẾ HOẠCH Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm học 2020-2021
 

​         Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ - UBND ngày 05/4/2012 của Uỷ Ban Nhân dân Tỉnh ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Hướng dẫn số 2949/SNV-QLBC&CCVC ngày 27/8/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai V/v thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy trình tuyển dụng  viên chức theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ biên chế, số người làm việc trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020; Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND huyện về việc phân bổ biên chế, số người làm việc trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

        Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021​.

Nội dung toàn văn Kế hoạch:200kh_signed.pdf200kh_signed.pdf

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 18-08-2020
In nội dung