Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thực hiện Văn bản số 8685/UBND-HCC ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh
 

​        UBND huyện nhận được Văn bản số 8685/UBND-HCC ngày 24/7/2020 về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX  (gửi qua phần mềm Egov); Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1.  Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX quy định số lượng định suất, mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và những người làm việc tại Trung tâm Hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, cấp xã.

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ kết quả cập nhật số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Giao Phòng Tài Chính-Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND huyện và Kho Bạc Nhà nước huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện, đảm bảo việc chi trả quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ phận TN&TKQ huyện và UBND các xã, thị trấn theo quy định.

4. Giao Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm VHTTTT huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan đăng tải Văn bản này trên trang thông tin điện tử của huyện và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức biết thực hiện.

5. Giao UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện chấm công đối với cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả thuộc lĩnh vực Công an, Quân sự để hưởng định mức theo thời gian thực trực tại Bộ phận TN&TKQ cấp xã.

Nhận được văn bản, yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo vướng mắc, khó khăn về UBND huyện.​

Nội dung Văn bản UBND tỉnh: 2-2020-CV-8685_(1).pdf2-2020-CV-8685_(1).pdf
 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 13-08-2020
In nội dung