Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo về việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công tỉnh Đồng Nai ngành Tư pháp
 

​Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-STP ngày 31/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp về cải cách hành chính năm 2020.

Nhằm tạo điều kiện các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, tăng tỷ lệ nộp hồ sơ hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Sở Tư pháp thông báo kể từ tháng 6/2020, Sở triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với các thủ tục hành chính.

Nội dung toàn văn Thông báo và Danh sách các DVC trực tuyến triển khai:Van_ban_1833_ngay_19-6-2020_cua_So_Tu_phap.pdfVan_ban_1833_ngay_19-6-2020_cua_So_Tu_phap.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 29-06-2020
In nội dung