Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở

UBND huyện nhận được Văn bản số 2842/STTTT-BCXBTTBC ngày 25/12/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh V/v cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2019. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã - thị trấn thực hiện rà soát, thống kê số liệu trong lĩnh vực thông tin cơ sở theo biểu mẫu và gửi về phòng Văn hóa và Thông tin đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: tinhlq@dongnai.gov.vn trước ngày 09/01/2020.

2. Giao Phòng văn hóa và Thông tin tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thống kê về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã - thị trấn nhanh chóng triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND huyện (thông qua phòng Văn hóa và Thông tin - điện thoại 0936.93.93.08)./.​


Biểu mẫu: bieu mau 1a - 2a - 3a - cua dai truyen thanh cap xa.xlsxbieu mau 1a - 2a - 3a - cua dai truyen thanh cap xa.xlsx    bieu mau 4a-5a-6a - cua trung tam vhtttt cap huyen.xlsxbieu mau 4a-5a-6a - cua trung tam vhtttt cap huyen.xlsx


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 30-12-2019
In nội dung