Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo về việc niêm yết kết luận Thanh tra số 302/KL-STNMT ngày 17/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Biên bản công bố Kết luận thanh tra, ngày 07/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

UBND huyện thực hiện việc niêm yết Kết luận Thanh tra số 302/KL-STNMT ngày 17/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Nội dung toàn van8n Thông báo và Kết luận Thanh tra: 506TB.pdf506TB.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 18-11-2019
In nội dung