Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh
 

​Thực hiện Công văn số 11220/UBND-NC ngày 02/10/2019 của UBND huyện về việc tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh.

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


Nội dung Chỉ thị số 10:569-tuyen truyen CT 10 cua UBND tinh.pdf569-tuyen truyen CT 10 cua UBND tinh.pdf  20092019CT10-UBND.pdf20092019CT10-UBND.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 27-10-2019
In nội dung