Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Kết quả thực hiện Công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong 9 tháng đầu năm
 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Báo cáo số 10629/BC-UBND ngày 13/9/2019 về Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 9 tháng đầu năm 2019. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Để thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban huyện và Chủ tịch UBND các xã , thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung sau:

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện đối với nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát công chức đơn vị mình và trực tiếp theo dõi xử lý, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời trên hệ thống một cửa điện tử và hệ thống văn bản điện tử đảm bảo thường xuyên, liên tục; Phòng, ban , UBND cấp xã, thị trấn nào không triển khai thực hiện hoặc thực hiện chậm, không đạt yêu cầu phải có giải trình lý do và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại các Công văn chỉ đạo, Thông báo kết luận và các nhiệm vụ khác theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND huyện để có biện pháp giải quyết. Nếu để xảy ra tình trạng quá thời hạn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao sẽ căn cứ đánh giá công vụ năm 2019 của từng cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với nhau trong quá trình triển khai thực hiện, không đùn đẩy trách nhiệm.

- Sau khi được giao trách nhiệm tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh, nếu chưa kịp thời tổng hợp, đề nghị các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện văn bản xin gia hạn thời gian để tránh ảnh hưởng đến kết quả đánh giá công vụ chung của UBND huyện. Cơ quan, đơn vị nào không thực hiện thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

2. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện:

- Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện thông báo này, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cho Chủ tịch UBND huyện; đồng thời tham mưu, đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

- Đột xuất kiểm tra việc triển khai thực hiện công vụ và cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, đề xuất UBND huyện xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đảm bảo kế hoạch chung của toàn huyện.

- Theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện, các cơ quan, ban ngành và các xã, thị trấn để tổng hợp, đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện​:

- Kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung; đảm bảo công khai, minh bạch và chính xác các thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ huyện và UBND các xã, thị trấn.

- Theo dõi, tổng hợp và kiểm tra số liệu gải quyết TTHC trên phần mềm một cửa hiện đại của Bộ phận TN&TKQ huyện và các xã, thị trấn; đồng thời phối hợp với Phòng Nội vụ kiểm tra đột xuất UBND các xã, thị trấn để đối chiếu với hồ sơ lưu.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện:

- Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của huyện, đảm bảo tính kịp thời, mức độ đầy đủ và mức độ thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong truy cập, khai thác thông tin.

- Tổng hợp báo cáo UBND huyện các cơ quan, đơn vị không gửi Bộ TTHC để đăng tải lên Trang thông tin điện tử huyện, làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn huyện.

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin thể thao tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn báo cáo khó khăn, vướng mắc về UBND huyện thông qua Phòng Nội vụ.Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 26-09-2019
In nội dung