Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN TRẢNG BOM NĂM HỌC 2019 - 2020

​            Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ - UBND ngày 05/4/2012 của Uỷ Ban Nhân dân Tỉnh ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Hướng dẫn số 2949/SNV-QLBC&CCVC ngày 27/8/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai V/v thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy trình tuyển dụng  viên chức theo quy định.

Thực hiện Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức của các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện;

Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020, như sau:

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

- Tổng số biên chế được giao năm học 2019-2020:  2990 người (trong đó biên chế giáo viên, nhân viên: 2677; HĐ68: 313).

- Tổng biên chế hiện có: 2858 người (trong đó biên chế giáo viên, nhân viên: 2547; HĐ68: 311)

- Trên cơ sở nhu cầu của vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện và các văn bản quy định. UBND huyện xác định số lượng viên chức cần tuyển:  118 giáo viên, nhân viên cho 03 bậc học, cụ thể:

 


Số TT

Vị trí cần tuyển dụng

Số lượng

Chuyên môn cần tuyển

I

Giáo viên

101

 

1

Bậc Mầm non

24

 

2

Bậc Tiểu học

35

- Giáo viên dạy lớp:                            27

- Giáo viên môn Anh văn:                  01

- Giáo viên môn Mỹ thuật:                 02

- Giáo viên môn Âm nhạc:                 03

- Giáo viên môn Thể dục:                   02

3

Bậc Trung học cơ sở

42

- Giáo viên môn Toán:                        05

- Giáo viên môn Công nghệ:              03

- Giáo viên môn Tin:                          01

- Giáo viên môn Sử:                           04

- Giáo viên môn Địa:                          01

- Giáo viên môn Hóa:                         02

- Giáo viên môn Âm nhạc:                 04

- Giáo viên môn giáo dục công dân:  02

- Giáo viên môn Vật lý:                      02

- Giáo viên môn Sinh học:                  04

- Giáo viên môn Mỹ Thuật:                02

- Giáo viên môn Văn:                         04

- Giáo viên Tổng phụ trách đội:         02

- Giáo viên môn Thể dục:                   03

- Giáo viên môn Anh văn:                  03

II

Nhân viên

17

 

1

Bậc Mầm non

02

- Văn thư:                                            02

2

Bậc Tiểu học

03

- Văn thư:                                            01

- Thư viện-Thiết bị:                            02

- Nhân viên công nghệ thông tin        01

3

Bậc Trung học cơ sở

10

- Thư viện:                                          04

- Thiết bị:                                            03

- Văn thư:                                            03

- Nhân viên công nghệ thông tin        01

TỔNG CỘNG

118

 

 

II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện tuyển dụng (căn cứ Điều 22 Luật viên chức) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam (ưu tiên thí sinh có hộ khẩu lâu năm tại tỉnh Đồng Nai).

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật. 

2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Yêu cầu về trình độ

a) Tuyển dụng giáo viên:

 - Giáo viên trung học cơ sở: Theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập:

+ Tốt nghiệp CĐSP trở lên phù hợp với chuyên ngành;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT (Tương đương với trình độ A hay A1) trở lên;

Riêng đối với giáo viên dạy Ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT (Tương đương với trình độ A hay A1) trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỷ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng A) trở lên.

- Giáo viên tiểu học: Theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập:

+ Tốt nghiệp THSP Tiểu học trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT (Tương đương với trình độ A hay A1) trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng A) trở lên.

- Giáo viên mầm non: Theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non

+ Tốt nghiệp THSP mầm non trở lên.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT (Tương đương với trình độ A hay A1) trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông (Tương đương với chứng chỉ tin học ứng dụng A) trở lên.

- Người tham gia tuyển dụng nếu chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014-TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì phải viết cam kết bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ khi hết thời gian thử việc. Nếu hết thời gian cam kết mà không bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định thì cơ quan tuyển dụng sẽ hủy kết quả tuyển dụng theo quy định.

- Những người dự tuyển ngạch giáo viên phải qua đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý HCNN - quản lý ngành GDĐT, nghiệp vụ sư phạm.

b) Tuyển dụng nhân viên:

- Đối với nhân viên làm công tác thí nghiệm-thiết bị: Theo Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và chuyên biệt công lập.

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm.

- Đối với nhân viên làm công tác thư viện: Theo Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 của Liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

+ Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Đối với nhân viên làm công tác văn thư - lưu trữ: Theo Thông tư 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ.

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư trung cấp;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Đối với nhân viên làm công tác Công nghệ thông tin: Theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của liên Bộ Khoa Học và Công Nghệ và Bộ Nội vụ.

+ Có trình độ trung cấp trở lên thuộc chuyên ngành kỹ thuật;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

c) Không nhận dự tuyển những trường hợp sau:

- Có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể ảnh hưởng đến nghiệp vụ.

- Phát âm không rõ ràng.

- Thiếu một trong những hồ sơ quy định tại Kế hoạch này.

III. HÌNH THỨC, CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

1. Cách thức tuyển dụng

1.1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục do Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện thực hiện.

- Hội đồng tuyển dụng gồm các thành phần sau:

+ 01 Chủ tịch Hội đồng: đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện.

+ 02 Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng Phòng Nội vụ và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ 04 Ủy viên: các công chức của Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo trong đó cử một người kiêm thư ký Hội đồng.

Hội đồng tuyển dụng mời thêm các thành viên là lãnh đạo các cơ sở giáo dục có nhu cầu tuyển dụng tham gia các phiên họp của Hội đồng. Các thành viên này có quyền tham gia ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.​

1.2. Nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường họp có số ý kiến bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Thành lập các Ban giúp việc: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch và phỏng vấn tại vòng 2; Thành phần Ban kiểm tra sát hạch và phỏng vấn là cán bộ, giáo viên hiện đang là thành viên Hội đồng bộ môn của ngành giáo dục (Mầm non, Tiểu học, THCS). Ban kiểm tra sát hạch và phỏng vấn có trách nhiệm báo cáo kết quả sát hạch cho Hội đồng tuyển dụng.

Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định; Kinh phí hoạt động của Hội đồng tuyển dụng, Ban kiểm tra sát hạch và phỏng vấn do ngân sách nhà nước cấp và từ nguồn thu lệ phí xét tuyển. Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm lập dự trù kinh phí, thông qua Phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND huyện quyết định và thanh quyết toán theo quy định.

Tổ chức kiểm tra sát hạch phỏng vấn hoặc thực hành; kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyến khi xét tuyến; Hội đồng tuyển dụng sử dụng cơ sở , vật chất của Trường THCS Hùng Vương, Tiểu học Cao Bá Quát, Mầm non Tuổi Thơ để phục vụ cho việc sát hạch và phỏng vấn.

Chậm nhất là 10 ngày sau ngày tổ chức chấm thi xong, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển;

Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển.

1.3. Phương pháp sát hạch và phỏng vấn:

a. Đối với giáo viên:

- Thí sinh được bốc thăm bài dự kiến trong chương trình sẽ phỏng vấn do Hội đồng tuyển dụng lựa chọn trước 5 ngày để soạn giáo án. Giáo án được làm thành 03 bản và gửi cho 3 giám khảo trước giờ sát hạch, phỏng vấn.

- Khi tham gia phỏng vấn thí sinh bốc thăm một nội dung trong bài soạn để trình bày trước Ban kiểm tra sát hạch và phỏng vấn.

- Thí sinh bốc thăm câu hỏi có liên quan đến bài dạy do Hội đồng tuyển dụng biên soạn và trả lời trực tiếp.

- Thời gian sát hạch và phỏng vấn cho mỗi thí sinh là 30 phút.

b. Đối với nhân viên:

Thí sinh dự tuyển nhân viên được thông báo thời gian phỏng vấn và Tổ phỏng vấn nhân viên sẽ phỏng vấn trực tiếp những kiến thức liên quan đến công việc thí sinh dự tuyển.

IV. NỘI DUNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC, HỒ SƠ, ƯU TIÊN, LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Nội dung tuyển dụng

a) Nội dung: Xét kết quả sát hạch và phỏng vấn.

Xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm học 2019-2020 được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyến dụng sẽ thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì sẽ tiến hành tố chức xét vòng 2.

- Vòng 2:

Kiểm tra sát hạch và Phỏng vấn trực tiếp thí sinh để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Nội dung kiểm tra sát hạch và phỏng vấn tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyến.

Thời gian phỏng vấn tối đa không quá 30 phút/thí sinh.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả kiểm tra sát hạch và phỏng vấn.

b) Cách tính điểm:  Điểm của phần sát hạch, phỏng vấn tính theo thang điểm 100 điểm cụ thể: Giáo án 10 điểm, Trình bày nội dung trong giáo án đã soạn theo bài bốc thăm 45 điểm, trả lời các câu hỏi có liên quan đến bài vừa trình bày 45 điểm. Điểm sát hạch, phỏng vấn thí sinh được tổ sát hạch và phỏng vấn gồm 03 giám khảo chấm độc lập, cộng lại chia trung bình.

c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên, nhân viên:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm học 2019-2020 phải có đủ các điều kiện sau đây:

Có kết quả điểm kiểm tra sát hạch và phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điếm kiểm tra sát hạch và phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm kiểm tra sát hạch và phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyến.

Trường hợp người dự xét tuyến viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên, thì chỉ được cộng điếm ưu tiên cao nhất vào kết quả điếm thi tại vòng 2.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

2. Quy định về thủ tục, thành phần hồ sơ dự tuyển của thí sinh:

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo kế hoạch này và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kế từ ngày thông báo tuyển dụng ban hành và công khai theo quy định.

Danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển sẽ được Hội động tuyển dụng viên chức huyện lập thành danh sách và Đăng trên cống Thông tin - Điện tử của huyện tại địa chỉ wepsite: trangbom.dongnai.gov.vn, niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Giáo dục&Đào huyện trước ngày tổ chức xét tuyển tối thiểu là 05 ngày làm việc.

Thí sinh cần lưu ý :

Đối với các thí sinh tuyển dụng vị trí giáo viên có quá trình giảng dạy ứng với ngạch xin dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập hoặc trước đây đã giảng dạy tại các trường công lập, sau đó chuyến sang các trường dân lập, tư thục nay xin đăng ký dự tuyến vào các trường công lập cần bổ sung các giấy tờ sau:

+ Quyết định thôi việc (bổ sung khi trúng tuyển).

+ Bản photo sổ Bảo hiểm xã hội.

+ Bản photo các Quyết định lương hưởng ừước khi xin thôi việc.

Những trường hợp này khi trúng tuyển sẽ được xem xét bổ nhiệm ngạch và xếp lương theo quy định.

Sinh viên ra trường các khóa trước, làm đơn gửi chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận rõ trong thời gian ra trường, chưa được tuyển dụng đang cư trú ở địa phương không vi phạm pháp luật.

3. Quy trình, thủ tục tuyển dụng

Bước 1. Công tác chuẩn bị triển khai thực hiện việc tuyển dụng

- Rà soát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị trường học.

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng.

- Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Thành lập Ban kiểm tra sát hạch và phỏng vấn giáo viên;

- Thành lập Tổ phỏng vấn nhân viên.

Bước 2. Thông báo nhu cầu tuyển dụng, phát hành, tiếp nhận hồ sơ:

- Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở theo quy định.

- Hội đồng tuyển dụng phát hành và tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Bước 3. Tổng hợp hồ sơ, tổ chức xét hồ sơ và sát hạch, phỏng vấn

- Thư ký Hội đồng tuyển dụng tổng hợp danh sách thí sinh dự tuyển theo mẫu quy định.

- Tổ chức sát hạch phỏng vấn trực tiếp đối với giáo viên.

- Tổ chức phỏng vấn trực tiếp nhân viên.

- Tổng hợp kết quả.

Bước 4. Công bố kết quả tuyển dụng và giải quyết khiếu nại (nếu có)

- Công bố kết quả xét tuyển.

- Sau khi công bố kết quả xét tuyển, nếu có thí sinh khiếu nại về kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng tổ chức giải quyết và thông báo kết quả cho thí sinh biết.

Bước 5. Công nhận kết quả trúng tuyển và ra thông báo trúng tuyển

Căn cứ vào kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng báo cáo, trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng; thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.

4. Đối tượng ưu tiên:

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Lệ phí tuyển dụng:

Lệ phí xét tuyển là 400.000 đồng/thí sinh theo mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

V. VIỆC NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VÀ NHẬN NHIỆM SỞ:

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, chậm nhất 10 ngày thí sinh trúng tuyến phải đến Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyến dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyến hoặc cơ quan, đơn vị có thấm quyền tuyến dụng viên chức phát hiện người trúng tuyến sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp Phòng Nội vụ huyện sẽ báo cáo Hội đồng tuyển dụng, Chủ tịch UBND huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyến viên chức đối với thí sinh.

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Hội đồng tuyển dụng huyện sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của huyện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyến trong một kỳ tuyến dụng tiếp theo của huyện.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyến dụng viên chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyến đối với người dự tuyến có kết quả tuyến dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định hoặc trong trường hợp cơ quan, đơn vị có thấm quyền tuyển dụng viên chức phát sinh nhu cầu tuyến dụng mới trong cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp vì lý do đặc biệt như ốm đau, tai nạn... được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì có thể được kéo dài thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ nhưng không quá 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng tuyển (theo dấu bưu điện). Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày được tuyển dụng, các thí sinh phải lập hồ sơ quản lý viên chức nộp cho đơn vị theo đúng quy định. Quá thời hạn quy định, thí sinh không tới nhận nhiệm sở mà không có lý do chính đáng, Hội đồng tuyển dụng có thể tuyển người dự tuyển có số điểm gần nhất đế thay thế và gửi hồ sơ gồm: tờ trình đề nghị tuyển bổ sung, biên bản họp bổ sung, danh sách thí sinh không nhận nhiệm sở và danh sách thí sinh bổ sung gửi về UBND huyện để xem xét công nhận kết quả tuyển dụng bố sung.

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN

a. Đối với giáo viên:

+ Đợt 1: Đối với thí sinh thi tuyển vào bậc Tiểu học và THCS tuyển thí sinh tốt nghiệp trường đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, đại học sư phạm Hà Nội và thí sinh tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, cử nhân sư phạm trường đại học Đồng Nai. Riêng đối với thí sinh thi tuyển vào bậc Mầm non, tuyển thí sinh tốt nghiệp tất cả các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên toàn quốc có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm.

- Nếu hết thời hạn đăng ký dự tuyển mà có môn cần tuyển không có thí sinh tốt nghiệp trường đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, đại học sư phạm Hà Nội và thí sinh tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, cử nhân sư phạm trường đại học Đồng Nai thì Hội đồng tuyển dụng sẽ nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh tốt nghiệp các trường Sư phạm khác, hoặc thí sinh không học trong các trường Sư phạm nhưng có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm có đủ các điều kiện đáp ứng được yêu cầu cần tuyển.

- Trường hợp những giáo viên của huyện Trảng Bom có nguyện vọng chuyển đi các huyện khác, tỉnh khác và được huyện khác, tỉnh khác chấp thuận. Sau khi giáo viên hoàn tất thủ tục chuyển đi. Để đảm bảo biên chế của trường có giáo viên chuyển đi, Hội đồng tuyển dụng sẽ tuyển dụng những thí sinh có số điểm tuyển dụng liền kề với thí sinh trúng tuyển cuối cùng.

- Trường hợp những giáo viên xin thôi việc trong thời gian diễn ra quy trình tuyển dụng. Để đảm bảo biên chế của trường có giáo viên thôi việc, Hội đồng tuyển dụng sẽ tuyển dụng những thí sinh có số điểm tuyển dụng liền kề với thí sinh trúng tuyển cuối cùng.

- Từ ngày 09/9/2019 đến  11/9/2019: Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Thông báo tuyển dụng.

- Từ ngày 11/9/2019 đến 10/10/2019: Phát hành và tiếp nhận phiếu dự tuyển

- Từ ngày 11/10/2019 đến 13/10/2019: Rà soát kiểm tra hồ sơ và nhập dữ liệu điểm hồ sơ dự tuyển; Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển; Thành lập Tổ phỏng vấn giáo viên, nhân viên; bốc thăm bài phỏng vấn.

- Từ ngày 13/10/2019 đến ngày 17/10/2019: Thí sinh chuẩn bị tài liệu, bài phỏng vấn.

- Từ ngày  18/10/2019 đến ngày 22/10/2019:Tổ chức phỏng vấn và tổng hợp kết quả xét tuyển.

- Từ ngày  23/10/2019 đến 28/10/2019: Niêm yết công khai kết quả xét tuyển;

- Từ ngày  29/10/2019 đến 05/11/2019: Phê duyệt kết quả tuyển dụng, bốc thăm chọn đơn vị công tác, nhận thông báo kết quả trúng tuyển.

+ Đợt 2: Trong trường hợp chưa tuyển hết chỉ tiêu tuyển dụng tại Kế hoạch này thì giao Hội đồng tuyển dụng tổ chức tuyển dụng Đợt 2 theo đúng quy định.

b. Đối với nhân viên:

- Thời gian thực hiện cùng với tuyển dụng giáo viên.

- Tuyển thí sinh tốt nghiệp tất cả các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên toàn quốc có trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA THÍ SINH:

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Ngày nhận hồ sơ: Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đến 17 giờ 00 phút ngày 11/10/2019. Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến hết buổi chiều ngày thứ 6 hàng tuần. Cụ thể:

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

2. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom,  Địa chỉ: Trụ sở làm việc của Phòng giáo dục&Đào tạo huyện Trảng Bom, Quốc lộ 1 A, KP3, TT. Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.​

Nội dung toàn văn Kế hoạch: 265KH.pdf265KH.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 11-09-2019
In nội dung