Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động hướng tới Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Trảng Bom lần thứ III năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND huyện, V/v tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trảng Bom lần thứ III; Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Trảng Bom lần thứ III năm 2019 yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức biết mục đích, ý nghĩa của Đại hội để tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào DTTS.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn Ban văn hóa các xã, thị trấn công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội tạo sức lan tỏa của Đại hội đến với cộng đồng và cập nhật thường xuyên về công tác chuẩn bị; ngày, giờ, địa điểm tổ chức Đại hội lên Trang thông tin điện tử của huyện.

3. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao

- Xây dựng chuyên mục, các tin bài, phóng sự đưa tin về các gương người tốt việc tốt, gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, nông dân sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi,…trong đồng bào DTTS.

- Tổ chức triển lãm, trưng bày hình ảnh, sản phẩm văn hóa nghệ thuật đặc sắc của các DTTS nơi tổ chức Đại hội.

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền tại các nơi trung tâm và nơi tổ chức Đại hội.

4. UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh về mục đích, ý nghĩa của Đại hội các dân tộc thiểu số; đồng thời treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tuyên truyền về Đại hội đặt tại khu vực các tuyến đường chính.

- Khẩu hiệu tuyên truyền - Chủ đề định hướng chung của Đại hội:

“CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN TRẢNG BOM ĐOÀN KẾT,                    

PHÁT HUY NỘI LỰC, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”

Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị trao đổi Thường trực BCĐ Đại hội cấp huyện (Phòng Dân tộc) qua số điện thoại: 0251.3676107 để được giải đáp./.​


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 20-08-2019
In nội dung