Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thực hiện Thông báo số 3555/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện
 

​Thực hiện Thông báo số 3555/TB-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện; Nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân tại Bộ phận TN&TKQ huyện và UBND các xã, thị trấn. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo:

1. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo công chức thực hiện nghiêm các nội dung:

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, theo dõi, chỉ đạo công tác Bộ phận một cửa; thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi đôn đốc, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC để đảm bảo công việc đạt hiệu quả.

- Đối với công chức tiếp nhận & trả kết quả tại Bộ phận một cửa phải đảm bảo thời gian thực hiện công vụ, nếu cán bộ, công chức nào vắng mặt, Chủ tịch UBND xã, thị trấn bố trí người khác thay thế để giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, tuyệt đối tránh tình trạng yêu cầu dân chờ cán bộ, công chức họp xong hoặc qua hôm sau mới giải quyết hồ sơ.

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị nào vi phạm đạo đức, văn hóa trong giao tiếp, sử dụng thời giờ và quy tắc ứng xử trong thi hành công vụ, UBND huyện sẽ xử lý trách nhiệm không chỉ đối với cá nhân vi phạm mà cả trách nhiệm người đứng đầu đơn vị đó; đồng thời lưu hồ sơ làm căn cứ đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm.

2. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận TN&TKQ huyện và các xã, thị trấn.

3. Giao Phòng Văn hóa-Thông tin đăng nội dung Văn bản trên trang Thông tin điện tử huyện để Tỉnh có cơ sở đánh giá điểm Chỉ số CCHC năm 2019 cho UBND huyện.​


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 31-05-2019
In nội dung