Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

​      Thực hiện Công văn số 1170/SVHTTDL-VH ngày 20/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức năm 2019.

    Phòng VH&TT huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung, thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em để các tác giả chuyên và không chuyên được biết, hưởng ứng tham gia cuộc thi.​ 

Nội dung chi tiết về cuộc thi​:249.PDF249.PDF

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 29-05-2019
In nội dung