Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ DU LỊCH
 

Thực hiện Công văn số 578/SVHTTDL-VHTTDL ngày 15/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai nội dung tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1392/UBND-VP ngày 13/02/2019 của UBND huyện về việc thực hiện Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh,

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thông báo số điện thoại đường dây nóng về du lịch của lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trảng Bom, cụ thể như sau: 0948 739 266 (Bà Vũ Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng phòng) và được công bố rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của huyện để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của khách du lịch. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi đến nhân dân.​

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 28-03-2019
In nội dung