Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
 ​Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về số điểm, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Theo hồ sơ đánh giá, biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật ngày 15/01/2019 và theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện,

Quyết định công nhận 16 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Nội dung Quyết định:Quyet dinh cong nhan xa, thi tran dat chuan tiep can phap luat nam 2018.pdfQuyet dinh cong nhan xa, thi tran dat chuan tiep can phap luat nam 2018.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 30-01-2019
In nội dung