Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom năm học 2018 - 2019

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Trảng Bom tại Tờ trình số 01/TTr-HĐTD ngày 07/12/2018;

 QUYẾT ĐỊNH:
 
Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện năm học 2018 - 2019 đối với 151 thí sinh đăng ký xét tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng là 115 giáo viên và 18 nhân viên; có 93 thí sinh trúng tuyển giáo viên và 02 thí sinh trúng tuyển nhân viên.


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 09-12-2018
In nội dung