Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết về việc thu hồi đất của hộ ông Trịnh Ngọc Chiến (Được thừa kế do ông Trịnh Văn Uyển đã mất) để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư – dịch vụ Giang Điền, tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom
           Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

       Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

       Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

       Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

       Thực hiện Thông báo số 1282/TB-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất và cho phép khảo sát, đo đạc lập dự án đầu tư Khu dân cư – dịch vụ Giang Điền, tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom;

      Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3341/TTr-TNMT ngày 29/10/2018 và Báo cáo số 631/BC-TTĐ ngày 24/10/2018 của Tổ thẩm định (Phòng Tư pháp),

       Quyết định thu hồi 1.240 m2 đất trồng cây hàng năm của hộ ông Trịnh Ngọc Chiến (Được thừa kế do ông Trịnh Văn Uyển đã mất) thuộc thửa đất số 196, tờ bản đồ số 11 tại xã Giang Điền theo Trích lục và Biên vẽ khu đất bản đồ địa chính số 180/TLBV tỷ lệ 1/2000 do Công ty TNHH Khảo sát và Xây dựng 6 thực hiện ngày 26/3/2012 và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xác nhận nội nghiệp ngày 28/3/2012.

      Lý do thu hồi: Để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư – dịch vụ Giang Điền, tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

 

Nội dung Quyết định:5899QD.PDF5899QD.PDF

 ​


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 15-11-2018
In nội dung