Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết về việc thu hồi đất của ông Đoàn Trường Sơn sử dụng vào mục đích đường giao thông công cộng, tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom

​          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

       Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

       Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

       Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

      Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

       Xét đơn xin tự nguyện trả lại đất để sử dụng vào mục đích đường giao thông công cộng của ông Đoàn Trường Sơn ký ngày 20/10/2018, có xác nhận của UBND xã Sông Trầu;

        Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3514/TTr-TNMT ngày 06/11/2018,

       Quyết định thu hồi 1886,6 m2 đất trồng cây lâu năm của ông Đoàn Trường Sơn, sinh năm 1989, CMND số 241116509, theo tờ trích lục và đo tách thửa đất bản đồ địa chính số 7347/2018, tỷ lệ 1/1000, do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh – Chi nhánh Trảng Bom thực hiện ngày 18/10/2018

 

       Lý do thu hồi: Ông Đoàn Trường Sơn có đơn tự nguyện trả lại một phần diện tích đất đường giao thông công cộng khi thực hiện thủ tục tách thửa đất theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh và đã được UBND huyện xác nhận hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đúng theo hồ sơ thiết kế mặt bằng tổng thể tại Văn bản số 9139/UBND-QLĐT ngày 09/10/2018.

 

Nội dung Quyết định:​5999QD.PDF5999QD.PDF

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 14-11-2018
In nội dung