Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo về việc thu hồi và hủy bỏ Thông báo số 47/TB-UBND ngày 21/3/2012 của UBND huyện Trảng Bom

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nh2 nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;​

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2929/TTr-TNMT ngày 05/10/2018,

UBND huyện Trảng Bom thông báo như sau:

1. Thu hồi và hủy bỏ Thông báo số 47/TB-UBND ngày 21/3/2012 của UBND huyện Trảng Bom về việc thu hồi đất và cho phép "Ban QLDA đường song hành Nguyễn Hữu Cảnh" khảo sát đo đạc lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Đinh Tiên Hoàng đến ngã ba đường Trảng Bom - Cây Gáo) tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom.

Lý do hủy bỏ: Do đo đạc lại dữ liệu bản đồ địa chính và thay đổi chủ đầu tư dự án nên UBND huyện hủy bỏ Thông báo thu hồi đất đã ban hành để thực hiện lại việc đo đạc lập bản đồ thu hồi đất theo dữ liệu bản đồ địa chính mới để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án.

Nội dung toàn văn Thông báo:Thong bao thu hoi va huy bo Thong bao so 47 cua UBND huyen.PDFThong bao thu hoi va huy bo Thong bao so 47 cua UBND huyen.PDF

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 09-10-2018
In nội dung