Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết về việc giao đất ở cho hộ ông (bà) Lương Thị Thơ tại khu dân cư phục vụ tái định cư 4,5 ha thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nh2 nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Thực hiện Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt phương án tái định cư cho 03 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dây 500 kV Trung tâm điện lực Vĩnh Tân – rẽ Sông mây – Tân Uyên tại xã Cây Gáo và xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom và Quyết định số 4469/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND huyện về việc đính chính vị trí khu đất bố trí tái định cư tại Quyết định số 4287/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 của huyện;

Xét đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Tờ trình số 116/TTr-HĐBT ngày 25/9/2018 và Tờ trình số 2864/TTr-TNMT ngày 28/9/2018 của Phòng Tài nguyên và Môi trường,

Quyết định giao cho hộ ông (bà) Lương Thị Thơ, sinh năm 1942, CMND số 270685437, địa chỉ: ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, diện tích 111,9m2 đất tại Khu tái định cư phục vụ tái định cư 4,5 ha, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở.

Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Vị trí: Lô đất có số hiệu D20 (thuộc thửa đất số 502, tờ bản đồ số 15-BĐĐC thị trấn Trảng Bom), theo tờ bản đồ trích lục và đo phân lô khu đất bản đồ địa chính số 67/2008 do Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Trảng Bom (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Trảng Bom) ký thực hiện ngày 08/12/2008, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị ký xác nhận ngày 08/12/2008 và UBND huyện Trảng Bom ký xác nhận ngày 09/12/2008.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp: Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.

 

Nội dung Quyết định:​5206qd Luong Thi Tho.pdf5206qd Luong Thi Tho.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 09-10-2018
In nội dung