Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định về việc quy định số lượng định suất, mức hỗ trợ đối với CB,CC,VC và người làm việc tại TT Hành chính công, Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã
 

​Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương nagy2 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 6 hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2502/TTr-SNV ngày 30/7/2018.

Quyết định: Quy định số lượng định suất, mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và những người làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


Nội dung toàn văn Quyết định: Quyet dinh 2625 quy dinhso luong dinh suat muc ho tro can bo cong chuc bo phan mot cua.PDFQuyet dinh 2625 quy dinhso luong dinh suat muc ho tro can bo cong chuc bo phan mot cua.PDF

 


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 05-10-2018
In nội dung