Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Tuyên truyền, thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện Văn bản số 420/SVHTTDL-DS ngày 28/02/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai V/v thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 18/01/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số điều tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật. Đề nghị các phòng, ban, ngành huyện; UBND các xã, thị trấn phổ biến Thông tư, đồng thời truy cập Website để nghiên cứu văn bản nêu trên.

Nội dung Thông tư: Trien khi thuc hien Thong tu 01 cua Bo VHTTDL.pdfTrien khi thuc hien Thong tu 01 cua Bo VHTTDL.pdfNgười thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 03-04-2018
In nội dung