Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Minh Huê để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường tại xã Tây Hòa và xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

​          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Đất đai nagy2 29/11/2013;

          Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

         Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 20/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

          Thực hiện Thông báo số 15/TB-UBND ngày 20/01/2016 của UBND huyện Trảng Bom về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường (giai đoạn 3), tại xã Tây Hòa và xã Sông Thao, huyện Trảng Bom;

         Thực hiện Văn bản số 8082/UBND-ĐT ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai , về việc xử lý bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường (giai đoạn 3), tại huyện Trảng Bom;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 209/TTr-TNMT ngày 26/01/2018 và Báo cáo số 86/BC-TTĐ, ngày 01/02/2018 của Tổ thẩm định (Phòng Tư pháp),

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thu hồi 12.514,4 m2 đất ở và 8.838,3 m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 262 (288), tờ bản đồ số 9 (6), và thửa 312 với diện tích 388,3 m2 ; 267 với diện tích 796,9 m2; 266 với diện tích 191,8 m2; 265 với diện tích 1.081,8 m2; 264 với diện tích 117,3 m2; 224 với diện tích 800 m2 đất trồng lúa, tờ bản đồ số 9 xã Sông Thao của hộ ông (bà) Trần Minh Huê, ngụ tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom theo Trích lục và biên vẽ khu đất bản đồ địa chính số 21/2015/TLBV tỷ lệ 1/2000 do Công ty TNHH đo đạc và xây dựng Nam Việt Phát thực hiện ngày 25/6/2015 và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xác nhận nội nghiệp ngày 30/6/2015 (kèm theo hồ sơ Kỹ thuật thửa đất).

          Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường (giai đoạn 3), tại xã Tây Hòa và xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom.

          Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

          1. Chủ tịch UBND xã Sông Thao có trách nhiệm giao Quyết định này cho hộ ông (bà) Trần Minh Huê; trường hợp ông (bà) Trần Minh Huê không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND xã Tây Hòa, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư.

          2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND huyện thành lập Hội đồng thẩm định giá hoặc tổ chức đấu giá để xác định phần giá trị còn lại trên khu đất thu hồi (đối với trường hợp thu hồi đất theo quy định tại Điểm c, g, h, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai); trình UBND phê duyệt kết quả xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi (nếu có).

          3. Phòng Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của huyện.

          4. Giao UBND xã Tây Hòa quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi.

          Điều 3.

          1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

          2. Cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.​


Nội dung toàn văn Quyết định: 995QD.PDF.pdf995QD.PDF.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 07-03-2018
In nội dung