Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 6127, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Trảng Bom

​      Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

    Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

    Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một      số điều của Luật Đất đai;

    Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

   Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

   Thực hiện Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn 2 tại huyện Trảng Bom (đợt bổ sung);

   Thực hiện Quyết định 3181/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn 2 tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom;

   Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 117/TTr-TNMT ngày 19/01/2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

     Điều 1. hủy bỏ Quyết định số 6127, 6127, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Trảng Bom về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất của các hộ Nguyễn Thị Hiền Lương, Bùi Thị như sử dụng (cấp giấy Nguyễn Thị Hiền Lương), Phạm thị Thoa sử dụng - cấp giấy Bùi Văn Ngà, Nguyễn Hữu Lâm sử dụng (Phạm Thị Thuần cấp giấy), Đỗ Đình Thỏa, Giáp Nghị Lực, Vũ Văn Khiệt, Nguyễn Mạnh Hùng, Ngô Thị Bích Hằng, Nguyễn Công Trình, Lê Thị Chờ để thực hiện dự án Mở rộng Hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2), tại xã Đồi 61 và xã Bình Minh, huyện Trảng Bom.

      Lý do: Các hộ đã nhận tiền và cam kết bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu thư thực hiện dự án.

      Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này:

    1. Giao UBND xã Đồi 61: Công bố Quyết định hủy bỏ các Quyết định số 6127, 6128, 6129, 6130, 6131/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Trảng Bom đến các hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết chấp hành.

    Giao UBND xã Bình Minh: Công bố Quyết định hủy bỏ các Quyết định số 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Trảng Bom đến các hộ gia đình, cá nhân có liên quan biết chấp hành.

     2. Phòng văn hóa - Thông tin có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Trang thông tin điện tử.

     Điều 3. ​Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng nai - Chi nhánh Trảng Bom, Phòng văn hóa - Thông tin, Chủ tịch UBND xã Đồi 61 và xã Bình Minh, Giám đốc Công ty CP cấp nước Đồng Nai và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.


Đính kèm Quyết định: Quyet dinh thu hoi cac quyet dinh cua UBND huyen Trang Bom.pdfQuyet dinh thu hoi cac quyet dinh cua UBND huyen Trang Bom.pdfNgười thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 24-01-2018
In nội dung