Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở

UBND huyện nhận được Văn bản số 142/STTTT-BCXB ngày 19/01/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh V/v cung cấp số liệu thống kê về lĩnh vực thông tin cơ sở.

Để có cơ sở đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp và chiến lược quy hoạch, phát triển về lĩnh vực thông tin cơ sở. UBND huyện đề nghị UBND các xã - thị trấn thực hiện rà soát, thống kê số liệu trong lĩnh vực thông tin cơ sở theo biểu mẫu và báo cáo kết quả thống kê bằng văn bản về UBND huyện (thông qua phòng Văn hóa và Thông tin) đồng thời gửi file excel về địa chỉ email: tinhlq@dongnai.gov.vn trước ngày 02/02/2018 để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về phòng Văn hóa và Thông tin (điện thoại 0936.93.93.08).

(Đính kèm 05 Biểu mẫu thống kê hoặc tải file mềm tại địa chỉ http:trangbom.dongnai.gov.vn mục Thông báo mới).​

Mau-thong-ke-TTCS cap huyen.xlsMau-thong-ke-TTCS cap huyen.xls


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 21-01-2018
In nội dung