Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên được HĐND tỉnh Đồng Nai phê duyệt năm 2017 huyện Trảng Bom

​Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức.

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 03/TTr-NV ngày 05/01/2018.

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên được HĐND tỉnh Đồng Nai phê duyệt năm 2017 huyện Trảng Bom gồm các ông, bà:

Nội dung chi tiết Quyết định: Quyet dinh than lap hoi dong tuyen dung vien chuc nganh giao duc va dao tao bo sung nam 2017.pdfQuyet dinh than lap hoi dong tuyen dung vien chuc nganh giao duc va dao tao bo sung nam 2017.pdf

 

Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 10-01-2018
In nội dung