Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Kế hoạch về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên được HĐND tỉnh phê duyệt năm 2017

​            Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức;

Căn cứ  Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ  Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập;

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ - UBND ngày 05/4/2012 của Uỷ Ban Nhân dân Tỉnh ban hành quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Hướng dẫn liên tịch số 375/HD-SGDĐT-SNV ngày 22/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch của Liên bộ Bộ Giáo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, giáo viên Tiểu học, THCS và THPT;

Căn cứ công văn số 2455/ SGDĐT ngày 24/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ công văn số 2556/SNV-CCVC ngày 05/10/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai vthực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.

Trên cơ sở tình hình thực tế về nhu cầu nhân lực và chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao của ngành giáo dục huyện Trảng Bom năm 2017 được HĐND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 0/8/2017 về phân bổ số người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện Trảng Bom và Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND huyện Trảng Bom về phân bổ số người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện Trảng Bom năm 2017, trong đó giao bổ sung số người làm việc và hợp đồng lao động cho ngành giáo dục&Đào tạo.

       Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo bổ sung biên chế Giáo viên, nhân viên được HĐND tỉnh Đồng Nai phê duyệt năm 2017​


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 10-01-2018
In nội dung