Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Đô thị Trảng Bom đến năm 2025

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địc phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 389/TTr-SXD ngày 15/12/2017.

Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lr65 1/5.000 Đô thị Trảng Bom, huyện Trảng Bom đến năm 2025 với các nội dung như sau:

Điều chỉnh phạm vi khoảng 3.500 m2 từ đất trung tâm hành chính - chính trị cấp huyện sang đất Trung tâm hành chính - chính trị cấp thị trấn để xây dựng Trụ sở UBND thị trấn Trảng Bom.

 

Nội dung quyết định: Dieu chinh cuc bo quy hoach chung xay dung do thi Trang Bom den nam 2025.pdfDieu chinh cuc bo quy hoach chung xay dung do thi Trang Bom den nam 2025.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 07-01-2018
In nội dung